Cov Nqe Tseem Ceeb hauv Kev Ntseeg

Nov yog qhia tej uas Yahweh’s Assembly in Yahshua ntseeg

Lus Qhib

Cov kwvtij ntseeg Mexiyas zoo siab sau phau ntawv no qhia txog txoj kev ntseeg uas thaum ub cov neeg ncaj ncees tau txais, Yudas 3.  Peb caw kom koj muab cov nqe uas hais txog peb kev ntseeg hauv qab no kuaj saib thiab “ua tib zoo saib txhua yam huv tibsi, saib yam twg zoo, khaws yam ntawd cia,” 1 Thexalaunikes 5:21.

            Peb txaus siab qhia txoj kev ntseeg no uas ua rau peb sawvdaws koom tau ua ib ke.

 

Txojlus

 

Peb pom hais tias cov nqe hauv qab no muaj tseeb raws li Yahweh Txojlus:

 

1.      Tias Yahweh yog tus tshoov neeg sau Txojlus.  Yog hais tias yog neeg sau neeg xwb, yeej paub tsis txog tej kev txawj ntse uas Txojlus qhia li.  Peb yuav tau ua neej raws li txhua lo uas tawm hauv Yahweh lub qhov ncauj los, Mathais 4:4.  Txojlus txhua zaj (Phau Qub thiab Phau Tshiab huvsi) puavleej yog Yahweh tshoov neeg lub siab kom neeg sau.  Txojlus yog txoj uas qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua yuam kev, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaj ncees,” 2 Timautes 3:14-16.  Txojlus yog qhov tseeb thiab tsis yog yuav txhais raws li nyias lub siab xav, 2 Petus 1:21.  Peb ntxiv tsis tau rau thiab rho tsis tau tawm hauv Txojlus, 2 Kevcai 4:2; 12:32; Tshwmsim 22:18.

 

Leejtxiv

 

2.      TIAS Leejtxiv yog tus uas muaj lub tswvyim tsim txhua yam tsav.  Nws tus Tub yog tus uas tsim txhua yam thaum pib, Pajlug 8:22, 31; Tshwmsim 3:14; Kaulauxais 1:15-17.  Txojlus tseem, uas Leejtxiv tshoov neeg sau,  qhia hais tias Nws lubnpe hu ua Yahweh, Phau Ntawv Nkauj 68:4; Yaxayas 42:8; Yelemis 16:21; thiab Yahweh yog Nws lubnpe mus ibtxhis, Khiav Dim 3:14-15; Yaxayas 63:12; 66:5.  Nws lubnpe uas muaj meejmom tsuas yog kav rau tagnrho Nws tsevneeg xwb, Phau Ntawv Nkauj 22:22; Yauhas 17:11; Efexaus 3:14-15.  Txhua lub hwjchim yog Nws pub thiaj muaj taus.  Peb yuav tau ua Nws tsaug thiab hwm Nws, Mathais 4:10; 6:9; Kaulauxais 1:12; Yakaunpaus 1:17; 1 Petus 2:5.  Yahweh yog ntsuj plig, Yauhas 4:24; Peb yuav tau pehawm Nws ntawm Nws Leejtub Yahshua Mexiyas, Yauhas 14:6, Efexaus 5:20.

 

Leejtub

 

3.      TIAS tus Cawmseej lubnpe tseeb yog hu ua Yahshua.  Lubnpe Yahshua yog lubnpe “YAHweh” thiab lubnpe “HoSHUA” sib txuas uake.  Lubnpe no yog tib lubnpe uas Mauxes muab tis rau Yausuas uas yog Noos tus tub, Teev Npe 13:16.  Lubnpe Yahshua txhais hais tias “Yahweh yog kev Cawm Dim,  rau qhov Nws yog txojkev cawm dim uas Yahweh tau pub rau tibneeg, Tes Haujlwm 4:12.  Peb zoo siab txais yuav lubnpe uas peb Leejtxiv Yahweh tus uas nyob saum Qaumntuj tau qhia rau peb thiab Nws Leejtub, peb tus Cawmseej Yahshua Mexiyas.  Yahshua yog tus Cev Lus, tus Logos lossis Txojlus (Hebrew Dabar) uas twb yeej nyob ua ntej nws los yug hauv ntiajteb no lawm.  Nws nrog Leejtxiv Yahweh nyob, Chivkeeb 1:26; Yauhas 1:1-3; 8:58; 13:3; 1 Kauleethaus 10:4; Kaulauxais 1:15-17.  Nws txos nws lub hwjchim saum qaumntuj, ua li ib tug uas tsis muaj meejmom, thiab yug los ua neeg, li yog ib tug tubqhe, Yauhas 17:5; Filpis 2:5-7; Henplais 2:6-14; ib tug ntxhais uas tsis tau nrog txiv neej uake, yug nws ntawm Yahweh lub hwjchim, Yaxayas 7:14; Yaxayas 9:6; Mathais 1:18, 23; Lukas 1:26-38; los ntawm Leejtxiv lubnpe los, YAH-shua, Yauhas 5:43.  Nws ua neej tsis muaj ib qho txhaum; Yaxayas 53:9; 1 Petus 2:22, thiab Leejtxiv tsa Nws sawv peb hnub thiab peb hmos tomqab lawv muab Nws tso hauv qhov ntxa raws li Txojlus tau qhia, Mathais 12:40; Tes Haujlwm 3:15; 1 Kauleethaus 15:3-4; thiab nimno tau rov mus saum qaumntuj mus nyob ntawm peb Leejtxiv Yahweh sab tes xis, Lukas 24:51; Henplais 1:13.  Nimno Nws yog tus tuaj peb tog, tus uas nyob nruab nrab thiab peb tus Povthawj Hlob, Henplais 3:1; Henplais 4:14; peb thiaj mus cuag tau Leejtxiv ntawm Nws mus xwb, Yauhas 14:6.

 

Ntsujplig Dawbhuv

 

4.      TIAS Ntsujplig Dawbhuv (ruach) yog yam uas qhov muag tsis pom thiab yog txoj kev totaub, thiab lub hwjchim uas los ntawm Leejtxiv los.  Leejtub koom nrog lub hwjchim no thiab, Lukas 24:49; Yauhas 3:8; 14:17; 15:26; 1 Kauleethaus 2:10-16.  Ib tug ntseeg tau lub hwjchim no yog los ntawm Leejtub, Tes Haujlwm 2:33, Titus 3:6, tomqab nws ua kevcai raus dej ntawm Yahshua lubnpe thiab cov thawj coj tsa tes thov rau nws, Tes Haujlwm 2:38; 5:32; 8:17; 19:6; 1 Timautes 4:14; 2 Timautes 1:6; thiab kuj yog nws raus rau hauv Ntsujplig vim hais tias qhov ntawd muab nws raus rau hauv Mexiyas lubcev, Loos 8:15-17; 1 Kauleethaus 12:13 thiab Kalatias 3:28.  Muaj Ntsujplig Dawbhuv nyob hauv peb, pab peb zoo siab hlo coj Txoj Kevcai thiaj yog peb hlub Yahshua thiab Leejtxiv, Yauhas 14:15; 14:21-24; Tes Haujlwm 1:8; 1 Yauhas 2:5.  Ntsujplig Dawbhuv zoo li cua, Yauhas 3:8; Tes Haujlwm 10:45, yog yam qhov muag tsis pom thiab tsis yog ib tug.  Yog li ntawd, peb pom hais tias txoj kev ntseeg hais txog Trinity tsis yog muab hauv Txojlus los tiamsis yog los ntawm cov neeg uas ntseeg ntau ntau tus timtswv los.

 

Raus Dej

 

5.      TIAS tomqab leejtwg tso kev txhaum tseg lawm tiag, nws yuav tsum tau ua kevcai raus dej rau hauv lubnpe Yahshua uas yog lubnpe cawm tau neeg txojsia.  Txoj kevcai no thiaj ua tau rau tus neeg yog Yahshua tug, Mathais 3:13-17; Tes Haujlwm 2:38; 4:12; 8:16; 10:43; 19:5; Loos 6:3; thiab tsis muaj dua lwm lubnpe yuav cawm tau neeg txojsia tsuas yog Yahshua xwb, Tes Haujlwm 4:12.  Kevcai raus dej yog pheeb rov qab thiab raus tagnrho lub cev huvsi ib zaug hauv dej, Tes Haujlwm 2:38.  Qhov no piv txog kav tau lub neej qub thiab muab faus, Loos 6:3-5; Kaulauxais 2:12; thiab sawv los muaj lub siab tshiab ntawm qhov Ntsujplig kav, Loos 7:6; 12:1; 1 Petus 3:21.  Tsuas muaj ib txoj kevcai raus dej rau hauv ib lubnpe uas cawm tau neeg uas yog Yahshua, uas muab tau peb koom tau ib lub cev, Loos 12:5; Efexaus 4:3-6, muab tau coob leej hauv lub cev koom ua ib ke ntawm Ntsujplig kom muaj ib txoj kev ntseeg ntawm Yahshua, 1 Kauleethaus 12:12-14.

 

Kevcai

 

6.      TIAS txojkev dim txim uas Yahweh npaj rau neeg tsuas yog los ntawm Nws Leejtub Yahshua Mexiyas.  Yahweh cov Xanpataus thiab cov Koobtsheej yog tej uas qhia txog txoj kev dim txim, Levis Kevcai 23; Teev Npe 28-29.  Nimno tsis siv tej ntshav uas los ntawm tej tsiaj uas tua theej txhoj thiab tej kab ke hais txog kev pehawm hauv lub tuam tsev, rau qhov Yahshua tau los ua txoj haujlwm ntawd tiav lawm.  Nws yog Yahweh tus Yaj, Yauhas 1:29; Henplais 8-10.  Nimno peb tej khoom fij yog ntawm sab ntsujplig, Loos 12:1; Henplais 13:15-16; 1 Petus 2:5.  Kevcai txiav yeej ib txwm yog hauv lub siab, zoo siab hlo mloog lus, 2 Kevcai 10:16; 30:6-8; Yelemis 4:4; 1 Kauleethaus 7:19; Kalatias 5:6; Filipis 3:3.  Nimno vim muaj Ntsujplig Dawbhuv nyob hauv siab, peb thiaj muaj kev ntseeg coj tau Nws tej Kevcai, 2 Kevcai 7:9; Phau Ntawv Nkauj 119:160; Mathais 5:17-19; 19:16-19; Efexaus 2:8-10; 1 Yauhas 1:1-5; 1 Yauhas 3:21-24.

 

Xanpataus

 

7.      TIAS hnub xya yog hnub uas Yahweh tau muab teem ua hnub dawbhuv, thiab yog qhov uas nco txog Nws lub hwjchim loj uas tsis muaj leejtwg ntsuas tau uas tsim txhua yam, Chivkeeb 2:2-3.  Hnub Xanpataus yog hnub dawbhuv uas so, Khiav Dim 20:8-11; thiab taw rau qhov ib txhiab xyoo uas cov dim txim yuav tau so, Mathais 11:28-30; Lukas 4:16-18; Henplais 4:1-6.  Yahweh muab hnub Xanpataus rau neeg kom neeg tau zoo; Malakaus 2:27-28; Henplais 4:7-11.  Thaum peb so hnub Xanpataus twb yog peb qhia peb txoj kev ntseeg Yahshua tias yog tus tsim peb thiab yog peb lub hauvpaus kev ntseeg thiab ua kom peb kev ntseeg tiav, Henplais 12:2.  Hnub Xanpataus yog lub cim ua qhia peb txoj kev hlub, kev fwm, thiab kev ntseeg tiag rau Yahweh, Khiav Dim 31:13.  Thaum peb muab lub sijhawm uas Nws twb yeej tau xaiv lawm los so thiab pehawm nws, twb yog peb qhia tias peb ua raws li Nws lub siab nyiam thiab paub tias Nws yog tus muaj hwjchim kav peb txojsia thiab tagnrho txhua yam uas muaj nyob.  Nws haiv neeg yeej yuav tau so ib yam li hnub Xanpataus, Henplais 4:9.  Ib hnub uas tau zoo thiab tsis yog ib hnub uas yuav khwv, Yaxayas 58:13.

 

Rooj Mov Hla Dhau

 

8.      TIAS lub koobtsheej uas nco txog qhov uas Yahshua Mexiyas tau tuag theej peb yog ua txhua lub xyoo thaum lub hli Anpis hnubtim 14 pib thiab hnubtim 13 xaus, raws li lub tseem rooj mov Hla Dhau, hauv Iziv thaum tus tubtxib qaumntuj los hla dhau thaum ib tag hmo nyob rau hmo 14, Khiav Dim 12:13-14.  Thaum peb noj rooj mov Hla Dhau, peb ua timkhawv tias peb lees yuav peb tus Cawmseej uas hlub peb cov ntshav los ntxuav peb tej kev txhaum, Teev Npe 28:16; Lukas 22:15-20; 1 Kauleethaus 11:23-29.  Cov cim uas siv yog cov uas Yahshua tau muab: noj ncua tsis xyaw keeb uas piv txog Nws lub cev uas muab ntais, Khiav Dim 23:18; 1 Kauleethaus 10:16, thiab haus cov kua txiv hmab uas piv txog nws cov ntshav uas ntws, 2 Kevcai 32:14; Yaxayas 65:8-9; Mathais 26:27-29.  Peb kuj ua kevcai ntxuav ko taw qhia txog txoj kev hlub Yahshua thiab kev txos hwjchim ntawm cov kwvtij ntseeg raws li peb tus Cawmseej tau qhia tseg nyob rau Yauhas 13:3-17.

 

Koobtsheej Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb

 

9.      TIAS tomqab peb noj rooj mov Hla Dhau lawm, peb kub siab lug ua lub neej kom txhob muaj txhaum thiab mloog lus thiab ua lub Koobtsheej Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb xya hnub, Levis Kevcai 23:6; Mathais 16:12; Malakaus 8:14-15; Lukas 12:1; Loos 6:13-22; 1 Kauleethaus 5:6-8.  Thawj hnub ntawm lub Koobtsheej Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb yog hnubtim 15 lub hlis Anpis.  Thawj hnub Xanpataus no yog ib hnub uas peb txaus siab so heev rau qhov nws yog hnub uas qhib lub Koobtsheej Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb uas muaj xya hnub.  Nws piv txog thawj kauj ruam uas yuav taug rau kev ncaj ncees thiab tawm ntawm kev txhaum.  Hnub xya lossis hnub xaus kuj yog ib hnub Xanpataus, lub hlis Anpis hnubtim 21, thiab qhia txog qhov uas tawm plaws ntawm tej kev txhaum uas ntiajteb ua thiab qhov uas tawv ncauj tsis kam ua raws tus Cawmseej Yahshua Mexiyas txoj kev ncaj ncees, Khiav Dim 12:15, 20; Teev Npe 28:17-25; Tes Haujlwm 20:6-7.  Peb zoo siab hlo muab txhua yam khoom uas muaj keeb rho tawm ntawm peb tej vaj tse xya hnub kom peb nco ntsoov cia peb lub cev huv kom txhob muaj tej kev qhia cuav uas yuav ua rau peb ua txhaum.  Peb ua li no vim tias thaum peb ua ib yam twg ntawm sab nqaij tawv yuav ua rau peb kawm tau ib txoj lus tseem ceeb ntawm sab ntsuj plig.  Xya hnub no peb noj ncuav tsis xyaw keeb uas pivtxog txoj kev ncaj ncees thiab kev tseeb, 1 Kauleethaus 5:7-8.

 

Peetekos

 

10.  TIAS hnub Peetekos (Shavuoth) lossis Koobtsheej Qoobloo yog hnub Xanpataus thib peb ntawm cov Xanpataus uas ib xyoo muaj ib zaug.  Hnub no yog ib hnub uas tshwj xeeb heev rau sawvdaws tuaj sib txoos ua ke, Levis Kevcai 23:15-21; Teev Npe 28:26.  Hnub Peetekos yog suav txij hnub tomqab hnub Xanpataus hauv lub Koobtsheej Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb.  Suav kom txwm xya hnub Xanpataus thiab hnub tomqab ntawd uas yog hnub ib.  Hnub no yog ua kevcai nco txog thaum Yahweh muab tej lus cog tseg cob rau haiv neeg Yixalael tim Roob Xinais, Khiav Dim 24:4-8.  Nws kuj yog hnub uas Yahshua tau cog lus tseg hais tias nws yuav pub lub hwjchim uas los saum Qaumntuj los rau Nws pawg ntseeg, Lukas 24:49; Yauhas 14:26, 15:26; Tes Haujlwm 1:4-8.  Lo lus cog tseg ntawm no tiav thaum Yahweh qhov Ntsujplig Dawbhuv los rau hauv ntiajteb no hnub Peetekos, Tes Haujlwm 2:1-18, los nrog nws haiv neeg nyob mus ib txhis, Yauhas 14:16.  Peetekos lossis Koobtsheej Qoobloo yog pivtxog qhov uas yuav sau tibneeg, yam li thawj phaum qoobloo rau Yahweh, Loos 8:23; 11:16; 16:5; 1 Kauleethaus 15:20-23 thiab 16:15; Yakaunpaus 1:18; Tshwmsim 14:4.

 

Hnub Tshuab Raj

 

11.  TIAS peb yeej tos hnub peb tus Cawmseej Yahshua Mexiyas rov qab nqes los kawg nkaus rau qhov lub suab raj zaum kawg yuav nrov thiab tus thawj tubtxib qaumntuj lub suab yuav nrov thaum Nws rov qab los.  Thaum ntawd peb yuav tau txais peb qhov nqi zog, 1 Kauleethaus 15:22-23 thiab 51-53; 1 Thexalaunikes 4:14-17; 1 Petus 5:4; Tshwmsim 2:23; 22:12.  Hnub Tshuab Raj yog hnub Xanpataus thib plaub ntawm cov Xanpataus uas ib xyoo muaj ib zaug thiab yog hnub uas qhib lub xya hlis ntuj.  Hnub no yog ib hnub sawvdaws tuaj sib txoos ua ke, Levis 23:24-25.  Hnub no ua rau peb nco ntsoov xav txog sab ntsujplig kom peb thiaj yuav zoo siab thaum peb tus Cawmseej rov qab los thaum lub suab raj zaum kawg nrov, Lukas 21:27-28.  Lub suab raj nrov ua rau peb nco txog hais tias yog hu cov neeg Yixalael kom tuaj sib txoos, npaj yuav tshais chaw; thiab yog ceeb toom yuav ntaus rog, Teev Npe 10:1-10.

 

Hnub Theej Txhoj

 

12.  TIAS Hnub Theej Txhoj yog hais txog qhov uas Yahshua twb theej peb lub txhoj lawm.  Yahshua rov qab coj peb los cuag tau Yahweh, Loos 5:6-11, 2 Kauleethaus 5:18-21; Kaulauxais 1:19-22; Henplais 2:18.  Peb zoo siab qhia lwm leej lwm tus txog tes haujlwm zoo uas Nws tau ua.  Lub xya hli ntuj thaum hnubtim cuaj los xaus, hnub poob qho, thiab hnub tshiab pib ( Levis Kevcai 23:32), peb tsis noj tsis haus ib hmo ib hnub txog ntua thaum hnub poob qho nyob rau hnubtim kaum.  Thaum ntawd thiaj yog hnub los xaus, Levis Kevcai 16:29-31; 23:27-32, Teev Npe 29:7.  Qhov ntawd ua rau peb nco txog tias peb tsuas yog neeg xwb thiab tsis muaj hwjchim dabtsi li.  Peb yuav tsum muaj qhov uas Yahshua tau tuag theej peb lub txhoj.  Peb kuj zoo siab tos qhov uas Xatas yuav puastsuaj, Henplais 2:14, thiab lub ntiajteb yuav koom siab ua ke nrog Yahshua thiab Leejtxiv uas nyob Qaumntuj, Tes Haujlwm 27:9; Tshwmsim 20:1-3.  Hnub Theej Txhoj yog hnub Xanpataus thib tsib ntawm cov Xanpataus uas ib xyoo muaj ib zaug thiab kuj yog hnub uas pib xyoo tsibcaug (Jubilee).  Hnub no yog hnub dawb huv tshaj plaws ntawm lub xyoo raws li keeb kwm.

 

Koobtsheej Tsev Pheebsuab

 

13.  TIAS lub Koobtsheej Tsev Pheebsuab qhia txog qhov ib txhiab xyoo uas Yahshua yuav los ua peb tus Vajntxwv kav thiab Nws yuav kav ncaj ncees, Xakhaliyas 14:16.  Lub sijhawm ntawd muaj kev thaj yeeb, tsis txomnyem thiab muaj kev zoo siab thaum Yahshua kav.  Nws yuav muab Nws Txiv Yahweh tej kevcai los tswj kav ntiajteb.  Lub sijhawm ua lub Koobtsheej Tsev Pheebsuab yog lub caij uas kawm Yahweh tej kevcai thiab qhia txoj kev ntseeg tias muaj ib hnub twg Yahweh yeej yuav tswj kav tagnrho lub ntiajteb.  Sawvdaws yuav tau tuaj sib txoos ua ke ntawm qhov chaw uas Yahweh tau muab Nws lubnpe tso rau.  Lub Koobtsheej Tsev Pheebsuab muaj xya hnub thiab pib lub xya hli hnubtim 15 (Tishri 15 mus txog 21).  Thawj hnub yog hnub Xanpataus thib rau ntawm cov Xanpataus uas ib xyoo muaj ib zaug, Levis Kevcai 23:34-36, thiab 43; Teev Npe 29:12.  Lub Koobtsheej Tsev Pheebsuab, kav xya hnub nrog rau Hnub Xaus Uas Tseemceeb Kawg Nkaus uas Yahshua Mexiyas tau coj, Yauhas 7:37, yog yim hnub tagnrho.

 

Hnub Xaus uas Tseemceeb Kawg Nkaus

 

14.  TIAS thaum kawg nkaus yuav tiav raws li Yahweh twb yeej npaj cia lawm.  Yuav sau tagnrho txhua tus uas tshwmsim ua neeg ib zaug, Tshwmsim 20:5, thiab yuav muaj Yahweh txoj kev txiav txim thaum ntawd, Tshwmsim 20:11-15; Henplais 6:4.  Hnub yim ntawm lub Koobtsheej Tsev Pheebsuab qhia txog qhov uas hu ua Kev Txiavtxim ntawm lub Zwmtxwv Dawb, Mathais 25:32.  Hnub no yog hnub Xanpataus thib xya ntawm cov Xanpataus uas ib xyoo muaj ib zaug thiab hu ua Hnub Xaus uas Tseemceeb Kawg Nkaus.  Nws yog lub sijhawm zaum kawg uas neeg yuav dim txim, Levis Kevcai 23:36; Teev Npe 29:35; Yauhas 7:37-38.  Thaum ntawd sawvdaws yuav tau zoo nyob lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab, Yaxayas 66:22; Tshwmsim 21:1.  Cov sijhawm uas yog xyoo 7 (Xanpataus) thiab xyoo 50 (Jubilee) kuj qhia txog qhov uas Yahweh twb yeej npaj lawm rau cov uas yuav tau “so.”

 

Hli Xiab

 

15.  TIAS lub hli xiab uas qhov muag pom yog lub uas pib txhua lub hlis, 2 Vajntxwv 4:23; Nehemis 10:33; Phau Ntawv Nkauj 81:3.  Txojlus qhia tias qhov twg yog qhov uas pom lub hli xiab ces lub hli ntawd qhov chaw ntawd yog qhov uas hnub pib.  Ib hnub twg pib thiab xaus yog thaum hnub poob qho, Levis 23:32; Cov Thawjtswj 14:12 thiab 18; Malakaus 1:32.  Nyob lub Tebchaws tshiab yuav muaj hli xiab, Yaxayas 66:23.

 

Kev Txhaum

 

16.  TIAS kev txhaum yog hla (rhuav) Yahweh txoj kevcai, 1 Yauhas 3:4, thiab yog hais tias tsis muaj kevcai ces yuav tsis muaj kev txhaum, Loos 7:7-12.  Txhua tus puavleej tau ua txhaum huv tibsi, thiab ua tsis tau zoo raws li Yahweh lub siab nyiam, Khiav Dim 20:1-20; 2 Kevcai 5:1-24; Loos 3:23.  Lub txim ua txhaum yog kev tuag, Chivkeeb 2:16-17; Chivkeeb 3:19; Loos 6:23; 1 Kauleethaus 15:22; Henplais 9:27.  Kev tuag yog kev tsaug zog, rov qab mus ua av, Yauhas 11:11-14; Tub Lajlim 9:5-6, 10; Yaxayas 38:18; Phau Ntawv Nkauj 115:17.

 

Kev Dim Txim

 

17.  TIAS vim sawvdaws tau ua txhaum thiab tsimnyog raug lub txim tuag, nimno yuav tsum tau hloov siab hloov ntsws; qhov no yog tu siab rau lub neej qub uas rhuav Yahweh txoj kevcai uas dawbhuv thiab nimno yuav tau mloog lus, ua raws li Yahshua Mexiyas lub neej uas nws ua yam ntxwv rau peb kawm, Mathais 19:17; Yauhas 8:11; Henplais 6:1, 9:14.  Yuav kom dim lo lus foom tuag uas tsis ua raws li txoj kevcai, peb yuav tsum lees yuav qhov uas Yahshua tau tuag theej peb lub txhoj, hais tias yog txhiv peb tej kev txhaum, Mathais 26:26-28; Kaulauxais 3:13; Henplais 9:26, 10:12; 1 Petus 2:21-24; 1 Yauhas 1:7-10.  Nws yog tus sawv peb cev thiab nyob nruab nrab, 1 Timautes 2:3-5.

 

Lub Neej Dawbhuv

 

18.  TIAS txoj kev ntseeg Yahshua tau ntxuav peb thiab muab peb cais lawm.  Peb ntseeg tias qhov uas lub cev yuav tsum huv sab hauv thiab sab nraud huvsi tseem ceeb heev.  Peb lub cev yog Ntsujplig Dawbhuv lub tuam tsev thiab peb zoo siab coj raws li txoj kevcai hais txog nqaij huv uas nyob hauv Levis Kevcai 11 thiab 2 Kevcai 14.  Qhov no yog ib txojlus uas qhia txog kev dawbhuv.  Qhia kom peb paub cais yam huv thiab yam uas tsis huv, 2 Kauleethaus 6:16-18.  Peb ua raws li peb lub hlwb xav,  yog li ntawd peb yuav tsum kav peb tus kheeb kom peb txawj xaiv tej uas yuav nkag rau hauv lub hlwb xws li nyeem ntawv, sijhawm saib TV, mloog xov tooj cua, phooj ywg thiab tej neeg nrog ua haujlwm uake.  Peb yuav tau noj huv, xav huv, ua neeg huv, thiab dawbhuv rau Yahweh.  Peb yuav tau ua yam ntxwv rau ntiajteb pom, 1 Timautes 3:7 thiab ua neeg txawv luag tej rau Yahweh.  Mathais 5:48; 1 Kauleethaus 3:17; 1 Petus 1:15-16; Tshwmsim 21:27.

 

Roj Pleev

 

19.  TIAS qhov uas Yahshua tuag theej peb txhoj ua tau rau peb tej kev mob nkeeg yaj xam, Yaxayas 53:5; Yakaunpaus 5:13-20.  Peb yuav tau thov Yahweh ua ntej, cia siab rau Nws thiab cia Nws saib xyuas tsomkwm.  Cov Txwjlaus saib xyuas pawg ntseeg yog cov uas tuav Yahshua thiab Yahweh lubnpe muab roj pleev cov uas muaj mob nkeeg.

 

Ib Feem Kaum

 

20.  TIAS qhov uas peb hwm Yahweh ntawm tej khoom uas peb muaj yog koob hmoov, Pajlug 3:9, thiab kev txhawb Yahweh tes dejnum ntawm peb cov ib feem kaum thiab khoom fij yog kev teev tiam, Levis Kevcai 27:30-33; Malakis 3:8-12; Mathais 23:23; 1 Kauleethaus 9:1-25; 2 Kauleethaus 9:1-15.  Ib feem kaum yog 10 puas xees ntawm tej uas peb khwv tau.  Yahweh lub tswvyim txawj ntse kuj npaj tau qhov ib feem kaum thib ob uas txaus coj peb mus koom Nws cov Koobtsheej, 2 Kevcai 14:27-29, 26:12-17.  Zoo siab thaum muab dua thaum tau thiab peb zoo siab hlo muab.  Peb paub hais tias Yahweh muaj lub siab zoo thiab yuav pab txhua yam uas peb yuav tsum muaj.

 

Yeeb Ncuab

 

21.  TIAS Xatas yog ib tug ntsuj plig, thiab thaum ub yog tus qhelus uas hu ua Luvximfawm.  Nws khav txiv nws thiaj li raug lawb tawm saum qaumntuj, Yaxayas 14:12-20; Exekees 28:13-19; Lukas 10:18; Tshwmsim 12:7-9.  Tias tus Ntxwgnyoog yog yeebncuab rau Yahweh thiab Nws haiv neeg, Yauhas 8:44; Tshwmsim 12:10; thiab muaj ib hnub twg yuav puas tsuaj, Yaxayas 14:18-19; Exekees 28:16; Loos 16:20; Henplais 2:14.  Xatas yuav ua kom tab tsis tau Yahweh lub Tebchaws, Mathais 4:1-11.  Yahweh pab peb tiv tus Ntxwgnyoog thiab nws yuav khiav ntawm peb, Yakaunpaus 4:7.

 

Txojsia txawj Tuag

 

22.  TIAS cov uas tuag lawm so hauv lawv tej ntxa thiab tsis paub dabtsi ntxiv lawm txog thaum lawv sawv rov los, Yauj 14:12-14; Daniyees 12:2; Yauhas 5:29; 1 Kauleethaus 15:51-56; 1 Thexalaunikes 4:13-17; Henplais 11:13 thiab 39.  Tias Txojsia tsis txawj tuag yog yam uas peb xav tau, Loos 2:7; 1 Kauleethaus 15:53-54.  Tibneeg yuav tau txojsia tsis txawj tuag twb yog vim tes dejnum uas Yahshua Mexiyas tau ua, Yauhas 3:15, 17:2-3; 2 Timautes 1:10.  Tias tsuas yog Yahweh tib leeg xwb thiaj tuag tsis taus, 1 Timautes 1:17, 6:16.  Tias tibneeg tsis muaj ib tug ntsuj plig uas tsis txawj tuag, Phau Ntawv Nkauj 6:5; 115:17; Yaxayas 26:19; tiamsis txojsia yeej tuag taus, Exekees 18:4, 20; Mathais 10:28.

 

Lub Cev uas yog cov Ntseeg

 

23.  TIAS Yahshua Mexiyas yog Nws lub cev-ekklesia, pawg ntseeg lub hauv paus thiab lub thawj pobzeb.  Lub cev uas yog cov ntseeg yog cov uas raug xaiv tawm txij thaum Peetekos uas nyob hauv Tes Haujlwm tshooj 2.  Lub cev yog cov uas tau lees yuav qhov uas peb tus Cawmseej uas muaj kev hlub tau tuag theej peb txhoj thiab hloov lub neej ua kom raws li Yahweh Txojlus, Mathais 12:50.  Kev kawm thiab kev npaj tos lub Tebchaws uas yuav los yog los ntawm lub cev uas yog cov ntseeg, 1 Petus 2:5 thiab 9-10; Tshwmsim 1:6, 20:6.  Cov tswvyim ua dejnum yog nyob rau hauv cov uas raug xaiv lawm kom cov neeg dawbhuv tsis txhob muaj txhaum, paub ua tes dejnum qhia txojlus, txhawb Mexiyas lub cev, Efexaus 4:7-13; 1 Kauleethaus 12:7-10; 28-30.  Pawg ntseeg yog cov uas txi cov txiv ntawm sab ntsujplig, Kalatias 5:22-23, thiab peb txoj kev sib raug zoo nrog cov uas nyob hauv Mexiyas lub cev zoo ib yam li nrog Yahshua tus kheej, Mathais 12:50; 25:40.

Raws li txoj cai uas siv hauv pawg ntseeg, uas twb yeej tsim muaj puag thaum tus tub txib Paulus nyob, cov muam hauv pawg ntseeg yuav tau npog taub hau lub sijhawm teev tiam.  Paulus qhia yog vim li cas thiaj ua li no nyob rau hauv 1 Kauleethaus 11:1-16.  Yahweh yog Yahshua lub taub hau thiab txhua tus lub taub hau huv tibsi. 

Nimno Yahshua yog peb tus Povthawj Hlob thiab piv txwv ntoo lub mom uas ua txoj haujlwm ntawd, Levis Kevcai 21:10.  Nyob ntiajteb txivneej muaj Yahweh lub hwvxyeej thiab tsis npog taub hau ntawm Yahweh xubntiag.  Pojniam yog txivneej lub hwvxyeej yog li ntawd pojniam thiaj yuav tau npog taub hau lossis ntoo phuam. 

Cov tubtxib qaumntuj saib ntsoov tej uas tibneeg ua, 1 Kauleethaus 4:9.  Tus txivneej yuav tsum tau ua lub taub hau ntawm nws tsev neeg thiab hlub nws tus pojniam ib yam li Yahshua hlub pawg ntseeg, Efexaus 5:23-25.

 

Kev Hlub

 

24.  TIAS peb yuav tau ua yamntxwv zoo rau qhov txoj kev ntseeg uas peb hais tias peb muaj.  Qhov yam ntxwv uas peb muaj yog Yahshua Mexiyas tus uas peb xyaum ua raws tsis hais kev hlub, kev ncaj ncees, kev txo hwjchim, kev ntseeg, kev cia siab, kev ua siab ntev thiab kev saib taus lwm tus, Levis Kevcai 19:17-18; Mathais 5,6,7; 22:39; 1 Kauleethaus 6:1-11; 1 Petus 2:21-23.

Kev Hlub yog yam uas peb xav kom muaj nyob hauv peb tej vajtse, hauv peb tej pawg ntseeg, hauv peb tej zej zog.  Kev hlub tsis qia dub, tiamsis txawj xav txog lwm leej lwm tus.  Txawm yog yuav nyob qhov twg los xij peem, cov kwvtij ntseeg yuav tsum muaj kev hlub rau qhov lub cim uas qhia tseeb tshaj plaws hais tias yog Yahweh haiv neeg yog kev hlub.

Peb ntseeg tias txhua tus neeg muaj feem dim txim huv tibsi.  Yahweh yog tus tsim txhua haiv neeg thiab tau muab Nws lub tsev ua txhua haiv neeg lub tsev pehawm, Yaxayas 56:7; Tes Haujlwm 8:27-39; Kalatias 3:28 thiab Kaulauxais 3:11.  Yahweh txoj kev hlub uas pom nyob rau hauv qhov uas Yahshua Mexiyas tau tuag theej txhoj yog rau txhua tus uas los cuag Nws, Tshwmsim 3:20; 22:17.  Peb qhia peb txoj kev hlub Nws raws qhov uas peb coj Nws cov Kevcai, 1 Yauhas 2:5; 5:3; 2 Yauhas 6.

 

Muaj Dabtsi thiaj ua tau tus Ntseeg

 

            Tso kev txhaum tseg, raus dej hauv Yahshua lubnpe, thiab txais qhov Ntsujplig Dawbhuv yog cov kauj ruam uas yuav ua ib tug ntseeg hauv Mexiyas lub cev, Tes Haujlwm 2:38.  Txhua tus yuav tau ua lub neej uas loj hlob zuj zus ntawm kev ntseeg.  Txhua tus yuav tau paub ntshai Yahweh ua ibce tshee hnyo kom dim lub txim thiab ua raws tej kevcai uas qhia tau hais tias tus neeg hloov siab lawm tiag, Filipis 2:12; Efexaus 4:13.  Tus ntseeg yuav tau suav hais tias tej hais tas los no yog hais txog tej kev ntseeg uas yog thiab zoo lawm raws li Txojlus qhia.

 

            (Taug Yahshua Mexiyas tus hneev taw kuj muaj taus qhov uas yuav tseg hwjtxwv thiab.  Txawm yog hais tias, tsis muaj qhov uas yuav tsum ua li ntawd xwb, los muaj ntau nqe hauv Txojlus uas qhia hais tias tus Cawmseej muaj hwjtxwv (Yaxayas 50:6) thiab muaj ntau nqe uas qhia hais tias cov neeg Yixalael yuav tsum tseg hwjtxwv, Levis 14:9; 13:29-30; tiamsis tsis txhob chais kom hwjtxwv taw, Levis 19:27; 21:5.  Kev uas tseg hwjtxwv yog nyob ntawm nyias siab nyiam xwb.)

 

            Yahweh’s Assembly in Yahshua luam tej phau ntawv uas qhia txog tej seem uas hais tas los lawm no.  Caw sau ntawv tuaj nug txog cov ntawv uas peb pub dawb.

 

 

© 2007 Yahweh’s Assembly in Yahshua

2963 County Road 233, Kingdom City , Missouri   65262

View us online at: www.YAIY.org

Call Toll Free:  (877) 642-4101

Main Line :  (573) 642-4100