Startling Facts

Visayan Translation
Davao City
, 11/02/03
ABYH:MYM


ANG MGA MAKAPAKUGANG NGA KAMATU-ORAN

       Nahibalo ka ba nga ang Langitnong Amahan dunay Ngalan?Ang makapahibulong nga kamatuoran mao nga ang Ngalan sa  atong Magbubuhat sa tibook Uniberso dunay 6,823 nahisulat sa karaang Kasulatan (Biblia), bisan pa niani kini gitaguan sa mga maghuhubad sa   Biblia sa pagtoo nga balaan ra kaayo ang Iyang Ngalan nga pagagamiton.Apan ang Biblia nagahagit kanimo sa pagdiskobre ug paggamit sa Usa ra nga tinood nga Ngalan, personal nga ngalan sa Magbubuhat ug ang Ngalan  sa Iyang Anak, ang atong Manluluwas- ang bugtong nga ngalan diin mangaluwas kita!

      Basaha kining mga makapa-aghat nga kamatuoran mahitungod sa Ngalan diha sa mga pahina sa imong Biblia.
____________________________________________________________


     “Kinsa ba’y nakasaka ngadto sa langit, ug nanaug?
Kinsa ba ang iyang ngalan, ug kinsa ang ngalan sa iyang anak nga lalaki? Kung ikaw nahibalo.” (Prov. 30:4)

    “Ako mao si Yahweh: kini mao ang akong ngalan: ug ang akong himaya dili ko ikahatag sa uban, ni ang akong pag-dayig sa mga linilok nga larawan.” (Isaiah 42:8)

    “Manag-awit kamo sa Elohim (Makagagahum), manag-awit kamo ug mga pag-dayig sa iyang ngalan Yah ug maghimaya sa atubangan niya.” (Psalm 68:4)

    “Dili mo paggamiton ang ngalan ni Yahweh nga imong Elohim sa pag pasipala, kay si Yahweh dili mag-isip nga walay sala ngadto sa mga gagamit sa iyang ngalan sa pag-pasipala.” (Exodus 20:7, ika-tulong sugo)

    “Dili kamo magapanumpa ug bakak pinaagi sa akong ngalan. Dili mo usab pagapasipalaan ang ngalan sa imong Elohim, ako mao si Yahweh.” (Lev. 19:12)

    Ang pulong “HalleluYah”, gigamit sa kadaghanan hut-ong ug kini kun sabton pag-ayo nagkahulugan ug “Dayigon si Yahweh”.

Gikan sa mga sinulat sa mga Maghuhubad sa Kasulatan ug mga Escolar

    Diha sa basahon nga “The Ministry” sa Mayo 1958 sa pahina 36 mao ang musunod, nga kinutlo sa kumentaryo sa Adventista: “Ang titulo nga kanunayong gigamit sa daang tugon (mga 6,500 kahigayon) mao ang sagradong ngalan nga si Yahweh…”

    Ang Yahweh ginalitok nga Yahweh. YHWH ang tetragramaton sa minugbong porma sa Oxford English Dictionary.

    Ang kasagarang sayop sa mga maghuhubad mao nga ilang pagsalikway sa pagdayig sa ngalan sa labing halangdon, Yahweh, ug ang ngalan sa iyang anak nga si Yahshua ang Messiah, ug unya giilisan sa ngalan sa ilang lokal nga dios sa mga nasud diin sila nagpuyo. (Psalm 96:5) dayag kaayo nga kini nahisupak sa mga sugo ni Yahweh nga gihatag sa Exodus 20:7 ug sa Exodus 23:13.
    Ang pag-ilis sa ngalan ni Yahweh ug ni Yahshua ngadto sa ngalan sa dios sa mga paganong nasud maoy nakadala sa dili masukod nga kada-ot pinaagi sa paggamit niadtong mini nga ngalan, ang pagsimba sa katawhan wala nila himatikdi nga nahitumong na hinu-on ang ilang pagdayig ngadto sa mga larawan ug (Oseah 2:9). Ang mga pulong sa itaas kinutlo gikan sa pahina 5 sa Holy Name Bible, diin ang mga balaan nga ngalan ug mga titulo gipahi-uli. Ang Holy Name Bible pinatik sa Scripture Research Association, Inc. 14410 S. Springfield, Brandwine , Maryland 20613 , USA .

    Sa pasi-una sa hubad ni James Moffat sa pahina 20 ug gipa-ila niya pag-ayo nga dili na siya magpanagana sa paggamit sa ngalang Yahweh sa iyang paghubad kon ang katuyu-an niini alang man sa mga estudyante sa orihinal nga Biblia.

    Kining musunod atong makita sa pasi-una sa hubad GOODSPEED. “Ang mga Hebreohanon nagtawag sa ilang manluluwas sa ngalang Yahweh.” Basaha ang referencia sa Exodus 3:15 sa Revised Standard Version.

    Didto sa International Bible Encyclopedia sa King James Version, nga gipatik sa Garden Publishing Company, atong makita kining musunod sa ulohan nga Jehova, “Gita-ohan nga ang hustong paglitok niining pulonga mao ang Yahweh.”

    Sa Oxford Cyclopedia Concordance sa pahina 121, atong makita kining mususod: “Jehova, ang ngalan nga gipa-ila kang Moses ngadto didto sa Horeb… ang matuod nga paglitok niini mao ang Yahweh kining ngalana wala litoka nga Jehova sa wala pa ang ika-6 nga siglo (C.E. kon Common Era).

    Sa Jewish Encyclopedia, Vol. 7 pahina 88, ang mabasa nga Jehova mao ang binag-o lamang nga mugna. Ang Jehova usa lamang ka inimbento ni Petrus Galatinus and Confessor ni Pope Leo X (de Arcamis Catholic Veretates 1518, Folio XIII), kinsa misunod sa paggamit niining “hybrid” nga porma ni Fagius Drusius. Si Van de Dritche, kinsa nagkinabuhi sa taliwala sa tu-ig 1550 ug 1616, mao ang unang nagpahinungod ngadto kang Petrus Galatinus sa paggamit ug kining paagiha gigamit sukad sa panahon.

    Ang New Standard Bible Dictionary mipahayag: “Jehova…ang husto Yahweh. Ang porma nga Jehova imposible kini sumala sa estrikto nga prinsipyo sa Hebreohanong paningog.”
   
     Sa Webster’s New Collegiate Dictionary, 1973 Edition, atong mabasa: Jehova…sayop ug bakak nga paglitok o pagbasa sa Hebrew nga Yahweh, ang makagagahum sa Israel .

    Sa New  American Encyclopedia diha sa mga sinulat makita sa pulong nga Jehovah,” (unta sa tinood nga paglitok Yahweh) ang ngalan sa (Makakagahum) sa mga Israelhanon, nga karon nahibaloan sa kadaghanan nga sayup nga paglitok sa Hebreohanon nga Ngalan YHWH”


Dugang pa sa mga sinulat diha sa Biblia

      “Ug ang tanan nga giingon ko kanimo bantayan mo: ug dili ka maghisgot sa ngalan sa ubang makagagahum (Elohim Acherim sa Henebreo) ni ipadungog kini gikan sa imong baba.” (Exodus 23:13).

     “Ang among panabang ana-a sa ngalan ni Yahweh nga nagbuhat sa langit ug yuta.” (Psalms 124:8)

    “Pangita-a siya nga nagbuhat sa pito ka bitoon nga Orion…Si Yahweh mao ang iyang ngalan.” (Amos 5:8)

    “Kini mao ang nagtukod sa iyang mga lawak sa kalangitan ug nagtarok sa iyang malig-ong balay sa yuta…si Yahweh ang iyang ngalan.” (Amos 9:6)

    “Ang iyang ngalan molungtad sa walay katapusan. Ang iyang ngalan magapadayon ingon nga nagapadayon ang adlaw.” (Psalm 72:17)

    “Pasalamatan si Yahweh, sangpita ang iyang ngalan, ipahayag sa mga katawhan, ipahibalo nga iyang ngalan ginabayaw.” (Isaiah 12:4)

    “Ako mao si Yahweh, mao ang imong manluluwas ug ang imong manunubos, ang makagagahum sa Israel .” (Isaiah 49:26)

    “Ug iga-anak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya pagahingalan nga Yahshua, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.” (Matt.1:21)

    Sa Juan 5:43, si Yahshua miingon “Mianhi ako sa ngalan sa akong Amahan…”Atong makaplagan nga ang Ngalan “Yah” diha sa Ngalan ni Yahweh nga atong Amahan ug sa Bugtong Anak Yahshua . Ato usab  makita ang sagradong ngalan “YAH” sa mga ngalan sa mga profeta sama sa ngalan ni EliYah (Elijah) nga nagkahulugan “Ang Akong Makakagahum mao si Yah” ug ang mga ubang ngalan nga makita sa katapusan sa paglitok sama sa ngalan nila IsaiYah, JeremiYah, ObadiYah, ZephaniYah,ZechariYah, ug daghan pa…

    Didto sa pasi-una sa Holy Name Bible pahina 7, atong mabasa, “Ang iyang ngalan adunay duha ka bahim: Yah-Shua (si Yahweh ang manluluwas. Busa ang Yahshua nagkahulugan, si Yahweh ang manluluwas, ug igo gayud nagdala sa kahulugan sa Mateo 1:21.”

    “Tungod niini si Yahweh nagbayaw kaniya sa kahitas-an ug mihatag kaniya ug ngalan nga labaw sa tanan ug ang tanang tuhod magapiko ug ang tanang dila magasugid nga si Yahshua ang Messiah mao ang manluluwas alang sa pagdayig ni Yahweh nga iyang amahan.” (Philippians 2:9-11)

    “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa kay walay laing ngalan sa silong sa langit ang gikahatag ngadto sa mga tawo nga niini mangaluwas kita.” (Acts 4:12)

    “Kaniya ang tanan nga profeta nag-himatu-od nga ang tanan nga muadto kaniya nakadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan.” (Acts 10:43)

    “Ug ang iyang sugo mao kini nga kinahanglan magsalig kita sa ngalan sa iyang anak nga si Yahshua ang Messiah…” (I John 3:23)

    “Awita ninyo ang himaya sa iyang ngalan. Himo-a ninyo nga mahimayaon ang iyang pagdayeg.” (Psalms 66:2)

    “Umari kamo, maga-awit kita alang kang Yahweh: himoa ninyo ang usa ka malipayong hagyaw sa bato sa atong kaluwasan.” (Psalms 95:1)


© 2007 Yahweh’s Assembly in Yahshua

2963 County Road 233, Kingdom City , Missouri    65262

View us online at: www.YAIY.org

Call Toll Free:  (877) 642-4101

Main Line :  (573) 642-4100