Printpdf Email this page


Osnove vere

Sažet pregled verovanja

Jahvehove Skupštine U Jahšui

Uvod
Ovaj spis je ono što braća u Mesiji ljubazno predstavljaju kao osnovni sažetak „vere koja je jednom data svetima.“ (Juda 3) Podstičemo svakoga da prouči sledeći pregled naše vere i „sve provjeravajte, što je dobro, zadržavajte.“ (1.Sol.5:21)
Sa poniznošću smo postavili ovaj sažetak doktrine kao osnovu za našu zajedničku veru na kojoj svi možemo stajati.

Na temelju Jahvehove nadahnute Reči, mi smatramo da su sledeće stvari ispravne:


1. Biblija
   DA je Biblija nadahnuta od Jahveha i da nam iznosi znanje do kojeg čovek sam ne bi mogao doći. Treba da živimo od svake reči koja izlazi iz usta Jahveha. (Mat.4:4) „Svo je Pismo (i Stari i Novi Zavet) od Jahveha nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.“ (2.Tim.3:14-16) Biblija je Njegova istina i ne može se svojevoljno tumačiti. (2.Pet.1:21) Mi Pismu ne smemo ništa ni dodavati ni oduzimati. (Ponz.4:12, 12:32, Otk.22:18)

2. Otac
   DA je Otac jedini Tvorac svega što je stvoreno i sve to je On stvorio preko svoga Sina na početku stvaranja. (Priče 8:22; 31, Otk.3:14, Kol.1:15-17) Ime nebeskog Oca koje je nama dato u originalnim nadahnutim Spisima je Jahveh. (Ps.68:4, Is.42:8, Jer.16:21) Jahveh je Njegovo Ime zauvek. (Izl.3:14-15, Is.63:12, 66:5) Njegovo veličanstveno Ime je namenjeno za sav narod Jahveha. (Ps.22:22, Jn.17:11, Ef.3:14-15) On ima svu moć i autoritet i sva hvala i poštovanje treba da budu usmereni ka Njemu. (Mat.4:10, 6:9, Kol.1:12, Jak.1:17, 1.Pet.2:5) Jahveh je duh. (Jn.4:24) Svaka vrsta obožavanja treba da su usredsređena na Njega preko Njegovog Sina Jahšue Mesije. (Jn.14:6, Ef.5:20)

3. Sin
   DA je Jahšua pravo Spasiteljevo Ime, nastalo kao kombinacija dve skraćene reči, JAHveh i HoŠUA. Isto Ime je Mojsije dao Jahšui sinu Nunovom. (Broj.13:16) Jahšua znači „Jahveh je Spasenje,“ jer je On Spas koji je Jahveh obezbedio za čovečanstvo. (Dela 4:12) Mi sa radošću spoznajemo Imena koja nam je otkrio naš slavni Nebeski Otac Jahveh i Njegov ljubazni Sin, naš Spasitelj Jahšua Mesija. Jahšua je Glasnogovornik, Logos ili Reč (na hebrejskom Dabar) koji ima svoju preegzistenciju i bio je sa Ocem Jahvehom. (Post.1:26, Jn.1:1-3, 8:58, 13:3, 1.Kor.10:4, Kol.1:15-17) On je ispraznio sebe od svoje nebeske slave, učinio je sebe neuglednim i uzeo na sebe oblik čoveka, sluge (Jn.17:5, Filip.2:5-7, Heb.2:6-14), silom Jahehovom je rođen od device (Is.7:14, 9:6, Mat.1:18; 23, Lk.1:26-38), došao je u Ime svog Oca. (JAH – šua, Jn.5:43). Živeo je bezgrešnim životom (Is.53:9, 1.Pet.2:22) i Otac ga je uskrsnuo iz smrti nakon tri dana i tri noći, po Pismu. (Mat.12:40, Dela 3:15, 1.Kor.15:3-4) Uzneo se na nebo i sada sedi sa desne strane Jahveha, našeg Oca. (Luka 24:51, Heb.1:13) On je sada naš Zastupnik, naš Posrednik i naš Prvosveštenik. (Heb.3:1, 4:14) Samo preko Njega mi možemo pristupiti našem Nebeskom Ocu. (Jn.14:6)

4. Sveti Duh
   DA je Sveti Duh (Ruah) nevidljiva moćna sila, um, snaga koja potiče od Oca i koju razdeljuje Sin. (Lk.24:49, Jn.3:8, 14:17, 15:26, 1.Kor.2:10-16) Ova suštinska snaga se u vernika useljava preko Sina, (Dela 2:33, Tit 3:6) polaganjem ruku prezvitera nakon krštenja u spasonosno Jahšuino Ime. (Dela 2:38, 5:32, 8:17, 19:6, 1.Tim.4:14, 2.Tim.1:6) Krštenje Duhom nas usađuje u Mesijino Telo. (Rim.8:15-17, 1.Kor.12:13, Gal.3:28) Silom Svetog Duha smeštenog u nas, mi svoju ljubav prema Jahšui i Ocu pokazujemo radosnim držanjem Zakona. (Jn.14:15, 14:21-24, Dela 1:8, 1.Jn.2:5) Sveti Duh je upoređen sa vetrom, (Jn.3:8, Dela 10:45) dinamična, nevidljiva sila i nije osoba. Prema tome, mi konstatujemo da doktrina o Trojstvu nije biblijska, već da potiče iz paganizma.

5. Krštenje
   DA je nakon istinskog pokajanja i krštenja u vodi u spasonosno Ime Jahšua neophodan čin posvećenja (Mt.3:13-17, Dela 2:38, 4:12, 8:16, 10:48, 19:5, Rim.6:3) i da spasenja nema u nijednom drugom imenu osim u Imenu Jahšua. (Dela 4:12) Krštenje se treba obavljati jednokratnim uranjanjem osobe unazad, (Dela 2:38) na taj način odslikavajući umiranje i sahranjivanje stare, telesne prirode, (Rim.6:3-5, Kol.2:12) a osoba zatim nastavlja da služi novim životom po Očevom Duhu. (Rim.7:6, 12:1, 1.Pet.3:21) Postoji samo jedno pravo krštenje u jedino pravo spasonosno Ime Jahšua, koje nas stavlja u jedno Telo, (Rim.12:5, Ef.4:3-6) ujedinjujući mnogočlano Telo u jednu veru kroz Jahšuu. (1.Kor.12:12-14)

6. Zakon
   DA se Jahvehov veliki plan spasenja čovečanstva ostvaruje samo kroz Njegovog Sina Jahšuu Mesiju, a to spasenje se otkriva kroz poštovanje Jahvehovih svetih Šabata i praznika. (Lev.23, Broj.28 i 29) Žrtveni krvni prinosi i ritualni zakoni koji su bili sastavni deo obožavanja u Hramu su sada prestali da važe jer su doživeli svoje ispunjenje u Jahšuinoj žrtvi, Jagnjeta Jahvehovog. (Jn.1:29, Heb.8-10) Sada su naše žrtve duhovne prirode. (Rim.12:1, Heb.13:15-16, 1.Pet.2:5) Što se tiče obrezivanja, ono je oduvek bilo dobrovoljno poslušanje, iz srca. (Broj.10:16, 30:6-8, Jer.4:4, 1.Kor.7:19, Gal.5:6, Filip.3:3) Sada je moguće, preko Duha Svetoga koji prebiva u nama, da se Njegove Zapovesti drže kroz veru u Njega. (Broj.7:9, Ps.119:160, Mat.5:17-19, 19:16-19, Ef.2:8-10, 1.Jn.1:1-5, 1.Jn.3:21-24)

7. Šabat
   DA je sedmi dan u sedmici (zvani Subota) dan koji je Jahveh izdvojio i predstavlja spomen na Njegovu svemoć i stvaralačku snagu. (Post.2:2-3) Dan Šabata (Subota) je sveti dan za odmor, (Izl.20:8-11) i ukazuje na milenijumski period odmora i spasenja. (Mat.11:28-30, Lk.4:16-18, Heb.4:1-6) Jahve nudi Šabat kao priliku da slobodno prihvatimo i iskusimo veličanstvo Njegovog čudesnog dela stvaranja sveta. (Mar.2:27-28, Heb.4:7-11) Učestvujući u svetkovanju Šabata mi izražavamo svoju veru u Jahšuu kao tvorca, autora i dovršitelja našeg spasenja. (Heb.12:2) Odmor u dan Šabata je simbol naše ljubavi, odanosti i posvećenosti Jahvehu. (Izl.31:13) Posvećujući deo svog vremena koje je On odredio za naš odmor i obožavanje, mi pokazujemo svoju potčinjenost Njegovoj volji i prepoznajemo Njegovu vlast nad našim životom i celokupnom tvorevinom. Njegovom narodu „ostaje šabatni odmor“ (Heb.4:9), dan za uživanje , a ne dan za rad. (Is.58:13)

8. Pasha
   DA se obeležavanje skupocene žrtve Jahšue Mesije treba obeležavati svakog 14-og Abiba (odnosno na kraju 13-og Abiba, nakon zalaska Sunca), kao uzor na prvobitnu Pashu u Egiptu, kada je anđeo smrti došao u ponoć 14-og. (Izl.12:13-14) Kad ponizno učestvujemo u Pashi, mi svedočimo da za svoje grehe prihvatamo prolivenu krv našeg ljubljenog Spasitelja. (Broj.28:16, Lk.22:15-20, 1.Kor.11:23-29) Simboli koji se koriste su oni koje je Jahšua ustanovio: jedemo beskvasni hleb, što predstavlja Njegovo slomljeno telo (Izl.23:18, 1.Kor.10:16) i pijemo plod vinove loze, sok od grožđa, kao simbol Njegove prolivene krvi. (Broj.32:14, Is.65:8-9, Mt.26:27-29) Naša ljubav prema Jahšui i poniznost među braćom takođe se iskazuje u obredu pranja nogu, prema uputstvu našeg voljenog Spasitelja i Otkupitelja, prema Jn.13:3-17.

9. Praznik beskvasnih hlebova
   DA nakon učestvovanja u Pashi treba da se trudimo da živimo životom bez greha dok narednih sedam dana održavamo Praznik Beskvasnih Hlebova. (Lev.23:6, Mt.16:12, Mk.8:14-15, Lk.12:1, Rim.6:13-22, 1.Kor.5:6-8) Simbolišući početni korak ka pravednosti i izlasku iz greha, mi praznujemo prvi dan Beskvasnih hlebova, 15. Abib. To je dan kada treba da se odmorimo i poštujemo ga jer tako tim prazničnim danom započinjemo sedam dana Praznika Beskvasnih Hlebova. Sedmi ili poslednji dan, 21. Abib, odslikava potpuni izlazak iz svetovnjaštva i grešnog puta pobune i početak sleđenja našeg Spasitelja, Jahšue Mesije. (Izl.12:15, 20, Broj.28:17-25, Dela 20:6-7) Mi radosno oslobađamo naše domove od kvasnih proizvoda kako bi nas to podsetilo da se trebamo očistiti od svake lažne nauke koja bi nas mogla uvući u greh. Tako mi kroz fizička dela učimo duhovnu lekciju. Ovih sedam dana se jede beskvasni hleb, što nam omogućava da unesemo u sebe simbolični beskvasni hleb iskrenosti i istine. (1.Kor.5:7-8)

10. Pedesetnica
   DA je dan Pedesetnice (Šavuot) ili Praznik sedmica neradni (šabatni) dan i treći godišnji Šabat i tad imamo posebno okupljanje. (Lev.23:15-21, Broj.28:26) Pedesetnica se računa od prvog dana nakon sedmičnog Šabata koji pada u dane Beskvasnih Hlebova. Od tog dana se broji sedam Šabata, odnosno sedam kompletnih sedmica, što nas dovodi do dana nakon sedmičnog Šabata, poznatog kao nedelja i koji je prvi dan u sedmici. Obeležava se kao spomen na dan kada je Jahveh sklopio savez sa Izraelom na Sinaju. (Izl.24:4-8) To je takođe dan za kojeg je Jahšua obećao da će održati svoj sabor uz pomoć sile sa visine (Lk.24:49, Jn.14:26, 15:26, Dela 1:4-8), što se ispunilo kad je Jahvehov Sveti Duh na Pedesetnicu poslan na Zemlju (Dela 2:1-18), da zauvek prebiva sa svojim narodom. (Jn.14:16) Pedesetnica ili Praznik Prvih Prinosa ukazuje na početak žetve duša, neka vrsta prinosa za Jahveha. (Rim.8:23, 11:16, 16:5, 1.Kor.15:20-23, 16:15, Jak.1:18, Otk.14:4)

11. Dan truba
   DA sa nestrpljenjem očekujemo povratak Jahšue Mesije, našeg Spasitelja, jer kad se On bude vratio na zvuk poslednje trube i na glas arhanđelov, nas očekuje nagrada. (1.Kor.15:22-23 i 51-53, 1.Sol.4:14-17, 1.Pet.5:4, Otk.2:23, 22:12) Dan Truba je četvrti godišnji Šabat i održava se na početku sedmog meseca. Na taj dan mi vršimo naše okupljanje. (Lev.23:24-25) Podsećamo se da pazimo na duhovne stvari kako bismo se radovali povratku našeg Spasitelja u poslednjoj trubi. (Lk.21:27-28) Trubljenje u trube nas podseća na onaj signal koji je pozivao Izrael da se okupi i pripremi za putovanje ili kao opasnost od rata. (Broj.10:1-10)

12. Dan pomirenja
   DA Dan pomirenja ukazuje na to da je Jahšua izvršio pomirenje za nas. Izmirivši se preko Jahšue (Rim.5:6-11, 2.Kor.5:18-21, Kol.1:19-22, Heb.2:18) mi radosno govorimo drugima o Njegovom slavnom delu. S obzirom da se deveti dan sedmog meseca završava zalaskom Sunca i tad započinje novi dan (Lev.23:32), mi niti jedemo niti pijemo 24 sata do kraja desetog dana koji takođe završava zalaskom Sunca. (Lev.16:29-31, 23:27-32, Broj.29:7) Podsećamo se koliko smo grešni kao ljudi i koliko smo telesni i kao takvi potrebujemo otkupiteljsku žrtvu Jahšue. Takođe se radujemo što će satana biti uništen (Heb.2:14) i tome što će svet postati po volji Jahšue i našeg Nebeskog Oca. (Dela 27:9, Otk.20:1-3) Dan pomirenja je peti godišnji Šabat i takođe nas uvodi u Godinu Jubileja. Istorijski gledajući, to je najsvetiji dan u godini.

13. Praznik šatora
   DA Praznik šatora ukazuje na pravednu hiljadugodišnju vladavinu našeg Kralja Jahšue koji će doći uskoro. (Zah.14:16) Vreme mira, napretka i radosti će zavladati kad Jahšua bude vladao po Zakonu Jahveha. Proučavajući celo Pismo (2.Tim.3:14-17) i dolazeći na poklonjenje pred Njega na Praznik šatora mi pokazujemo našu veru u Jahvehovu konačnu suverenost nad celom Zemljom. Skupština u kojoj je Jahveh postavio svoje Ime slavi Praznik šatora sedam dana, počevši od 15-og dana sedmog meseca. (od 15-og do 21-og Etanima) Prvi dan ovog sedmodnevnog praznika je šesti godišnji Šabat. (Lev.23:34-36; 43, Broj.29:12) Šabatni – Jubilarni ciklus takođe ukazuje na Jahvehov plan otkupljenja, prikazujući i Njegov „odmor.“

14. Osmi dan
   DA je praznik Osmog dana sedmi godišnji Šabat. (Lev.23:36, Broj.29:35-39, Nehem.8:18) On predstavlja vreme suđenja na Belom Prestolu nakon hiljadugodišnje vladavine Jahšue. (Mat.25:32) Posle toga zlo će biti progutano u ognjenom jezeru. (Otk.20:10; 14; 15) Osmi dan označava večnost, kada čovečanstvo spoznaje da za njega vreme prestaje da postoji. To je vreme „novog neba i nove Zemlje“ kada „sve stvari postaju nove“ i u kojem Novi Jerusalim silazi s neba od Jahveha i kad će sam Jahveh prebivati sa čovečanstvom. (Is.66:22, Otk.21:1-5) Večni život, predstavljen Praznikom Osmog dana, će biti dat onima koji izdrže do kraja (Otk.2:7), držeći Zapovesti Jahveha i veru Jahšuinu. (Otk.14:12)

15. Mladi mesec (mladina)
   DA su počeci biblijskih meseca uvek označeni pojavom tankog polumeseca koji se vidi na nebu. (2.Kr.4:23, Nehem.10:33, Ps.81:3) Sveti spisi nam pokazuju da nov mesec uvek počinje kad se primeti mladi mesec na određenom mestu na nebu. Biblijski dan počinje i završava zalaskom Sunca. (Lev.23:32, Sud.14:12; 18, Mark.1:32) Mladine će se držati u Kraljevstvu. (Is.66:23)

16. Greh
   DA je greh prestupanje (kršenje) Jahvehovog zakona (1.Jn.3:4) i da bez zakona ne može biti ni greha. (Rim.7:7-12) Svi su sagrešili i lišeni su slave Jahvehove. (Izl.20:1-20, Ponz.5:1-24, Rim.3:23) Kazna za greh je smrt. (Post.2:16-17, 3:19, Rim.6:23, 1.Kor.15:22, Heb.9:27) Smrt je san, povratak u prah. (Jn.11:11-14, Posl.9:5-6; 10, Is.38:18, Ps.115:17)

17. Iskupljenje
   DA, pošto smo svi sagrešili i zaslužili smrtnu kaznu, neophodno je da se svi pokajemo; a to je žaljenje zbog prošlog načina života u kršenju Jahvehovog Svetog Zakona, te prelaženje na život u poslušnosti, sledeći primer života Jahšue Mesije. (Mat.19:17, Jn.8:11, Hebr.6:1; 9:14) Da bismo se oslobodili prokletstva Zakona (što je smrt), moramo da prihvatimo žrtvu Jahšue Mesije kao iskupljenje za naše grehe. (Mat.26:26-28, Kol.3:13, Hebr.9:26, 10:12, 1.Pet.2:21-24, 1.Jn.1:7-10) On je naš Zastupnik i Posrednik. (1.Tim.2:3-5)

18. Posvećenje
   DA, pošto smo očišćeni i odvojeni verom u Jahšuu, verujemo da je važno biti čist i iznutra i izvana. Naše telo je hram Svetog Duha i radosno se pridržavamo zakona o čistom i nečistom mesu iz Levitske 11 i Ponovljenog Zakona 14. Ovo je pouka sa svrhom da nas nauči razlici između čistog i nečistog, svetog i nesvetog. (2.Kor.6:16-18) Mi smo ono što mislimo i zato se moramo disciplinovano ponašati u vezi toga šta ulazi u naš um preko čitanja, preko vremena provedenog uz TV, radija i u vezi izbora prijatelja i saradnika. Moramo jesti čisto, misliti čisto, živeti čisto i biti čisti i sveti pred Jahvehom. Treba da budemo primer svetu (1.Tim.3:7) i posvećeni pred Jahvehom. (Mat.5:48, 1.Kor.3:17, 1.Pet.1:15-16, Otk.21:27)

19. Pomazanje
   DA je Jahšuina savršena žrtva omogućila da se izlečimo od svojih bolesti. (Is.53:5, Jak.5:13-20) Kroz pomazanje (uljem) bolesnika od starešina skupštine u Imena Jahšue i Jahveha, izbavljenje od naših nevolja je moguće ako se prvo obratimo Jahvehu u molitvi, oslanjajući se na Njega i na Njegovo vođstvo.

20. Davanje desetka
   DA je blagoslov ako možemo služiti Jahvehu našim materijalnim sredstvima (Posl.3:9) i da je podržavanje Jahvehovog dela našim desecima i prilozima čin službe Njemu. (Lev.27:30-33, Mal.3:8-12, Mat.23:23, 1.Kor.9:1-25, 2.Kor.9:1-15) Desetak je deset procenata od naših prihoda. Jahveh je u svojoj mudrosti takođe obezbedio i drugi desetak kako bi nam osigurao dovoljno sredstava za učešće i uživanje u Njegovim praznicima. (Ponz.14:27-29, 26:12-17) Blaženije je davati nego primati, te stoga mi rado dajemo, znajući da je Jahveh velikodušan i da će se pobrinuti za sve naše potrebe.

21. Protivnik
   DA je satana duhovno biće i da je bio pomazani heruvim zvani Lucifer. Zbog svog ponosa se uzdigao i zbog toga je i izbačen sa neba. (Is.14:12-20, Ezek.28:13-19, Luka 10:18, Otk.12:7-9) Stoga je đavo neprijatelj Jahveha i Njegovog naroda (Jn.8:44, Otk.12:10) i na kraju će biti uništen. (Is.14:18-19, Ezek.28:16, Rom.16:20, Hebr.2:14) Satana pokušava da osujeti postavljanje Jahvehovog Kraljevstva. (Mat.4:1-11) Uz pomoć Jahveha možemo da se odupremo đavolu i on će pobeći od nas. (Jak.4:7)

22. Smrt
   DA se preminule osobe nalaze u grobovima, bez svesti, u smrtnom snu, čekajući vaskrsenje. (Job 14:12-14, Dan.12:2, Jn.5:29, 1.Kor.15:51-56, 1.Sol.4:13-17, Hebr.11:13; 39) Besmrtnost je nešto čemu se mi nadamo (Rim.2:7, 1.Kor.15:53-54) i dostupna je delom Jahšue Mesije. (Jn.3:15, 17:2-3, 2.Tim.1:10) Samo Jahveh ima besmrtnost, (1.Tim.1:17, 6:16) dok ljudi nemaju besmrtnu dušu. (Ps.6:5, 115:17, Is.26:19) Ljudska duša je smrtna. (Ezek.18:4; 20, Mat.10:28)

23. Telo sastavljeno od vernika
   DA je Jahšua Mesija temelj i kamen temeljac Njegovog Tela – eklesije (Skupštine) – koja se sastoji od vernika koji su pozvani, počevši od Pedesetnice u Delima 2, koji su prihvatili žrtvu našeg voljenog Spasitelja i promenili svoj život po Jahvehovoj Reči. (Mat.12:50) Kroz ovo telo vernika se vrši obuka i priprema za dolazeće Kraljevstvo. (1.Pet.2:5, 9-10, Otk.1:6, 20:6) Upravo se u eklesiji vrše duhovni darovi za usavršavanje svetih, za rad u službi, za izgradnju Mesijinog Tela. (Ef.4:7-13, 1.Kor.12:7-10; 28-30) Skupština je mesto gde se rodovi Duha ispoljavaju (Gal.5:22-23) i naši odnosi sa članovima Mesijinog Tela se upoređuju sa onima koje imamo sa samim Mesijom. (Mat.12:50, 25:40)

U skladu sa ustaljenim običajem Rane Skupštine još u vreme apostola Pavla, sestre koje su u Skupštini treba da nose pokrivalo za glavu za vreme službe Elohimu. Razloge za ovaj običaj Pavle navodi u 1.Kor.11:1-16. Jahveh je Glava svega, uključujući Jahšuu.

Jahšua je sada naš Prvosveštenik i kao takav simbolično nosi mitru. (Lev.21:10) Na Zemlji, čovek je onaj koji odražava Jahvehovu slavu i stoji pred Njim gologlav. Sa druge strane, žena je slava muškarčeva i zato mora imati pokrivenu ili zastrtu (katakaluptos) glavu. (Biblija King James Version nije potpuno jasna u vezi Pavlovih izjava koje objašnjavaju Jahvehovu volju po ovom pitanju). Anđeosko mnoštvo svedoči o čovečijim aktivnostima. (1.Kor.4:9) Čovek treba da bude glava porodice i da voli svoju suprugu kao što Jahšua voli Skupštinu. (Ef.5:23-25)


24. Ljubav
   DA treba da budemo dobri primeri žive vere koju ispovedamo. Naš uzor i primer je Jahšua Mesija kojeg težimo da oponašamo u ljubavi, poštenju, poniznosti, veri, nadi, strpljenju i poštovanju. (Lev.19:17-18, Mat.5, 6, 7, 22:39, 1.Kor.6:1-11, 1.Pet.2:21-23)
Ljubav je ključni atribut kojeg težimo da održimo u svojim domovima, u svojim skupštinama, u svojoj zajednici. Ljubav je nesebična, ona je pažnja usmerena ka drugima. Ljubav treba da bude prisutna među braćom, ma gde se oni nalazili jer je to najverodostojniji znak da su Jahvehov narod. Verujemo da se spasenje besplatno nudi čitavom čovečanstvu. Jahveh je Tvorac svih naroda i stvorio je svoj dom kao Dom molitve za sve ljude. (Is.56:7, Dela 8:27-39, Gal.3:28, Kol.3:11) Ljubav Jahvehova koja se manifestuje u žrtvi Njegovog Sina Jahšue Mesije je dostupna svima koji mu prilaze. (Otk.3:20, 22:17) Mi Mu pokazujemo svoju ljubav tako što držimo sve Njegove Zapovesti. (1.Jn.2:5, 5:3, 2.Jn.6)

Uslovi za primanje u Skupštinu
Pokajanje, krštenje u Jahšuino Ime i primanje Svetog Duha su koraci ka postajanju delom Mesijinog Tela. (Dela 2:38) Život u rastu u znanju i blagodati u Jahšui, gradeći svoje spasenje u strahu i drhtanju i poslušnosti kraljevskom zakonu, život koji pokazuje istinsko obraćenje, to je ono što se očekuje od svakog. (Filip.2:12, Ef.4:13) Takođe, svaki vernik će ovo prepoznati kao osnovni sažetak zdrave nauke koja je objavljena od strane Inspirisanih Spisa.
(Sleđenje primera Jahšue Mesije može uključiti i fizički aspekat kroz nošenje brade. Brada nije obavezna ali mnogi biblijski stihovi pokazuju da je ona bila deo Spasiteljevog fizičkog izgleda (Is.50:6), a takođe i jedan deo biblijskih stihova ukazuje na to da se od Izraelaca očekivalo da imaju bradu (Lev.14:9, 13:29-30), ali ne friziranu. (Lev.19:27, 21:25) Brada je stvar ličnog opredeljenja.) Jahvehova Skupština u Jahšui objavljuje brošure koje obrađuju većinu od ovde navedenih tema. Pogledajte naš odeljak za literaturu.© 2007, 2021 Yahweh's Assembly in Yahshua
2963 County Road 233, Kingdom City, Missouri 65262
View us online at: www.YAIY.org
Call Toll Free: (877) 642-4101
Main Line : (573) 642-4100