Printpdf Email this page


ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

(English: Startling Facts)

        

   Göklerdeki Babamızın bir isminin olduğunu biliyor muydunuz? Şaşırtıcı bir şekilde evrenin Yaratıcısının ismi, eski Kutsal Kitap'taki el yazmalarında tam olarak 6.823 kez geçmesine rağmen, isminin çok kutsal olduğuna inanan Kutsal Kitap çevirmenleri tarafından gizlenmiştir.
   Ancak Kutsal Kitap ise, Yaratıcının özel ismini ve O'nun oğlu olan kurtacımızın ismini keşfetmemizi ve kullanmamızı istiyor.
   Kutsal Kitap'ta, Yaratıcımızın ve Oğlunun ismi hakkındaki bazı şaşırtıcı gerçekleri okuyabilirsiniz.


Kutsal Kitap'tan
   ''Kim belirledi dünyanın sınırlarını? Adı nedir, oğlunun adı nedir, biliyorsan söyle!'' - Özdeyişler 30:4 ''Ben Yahve'yim, adım budur. Yüceliğimi bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam''. - Yeşeya 42:8
   ''Elohim'e ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; O'nun adı YAH'tır, bayram edin önünde!'' - Mezmurlar 68:4
   (''Yah" kelimesi, aynı zamanda "halleluyah" kelimesinin son hecesini de oluşturmaktadır. "Yah'a övgüler olsun" anlamına gelen Haleluyah, en eski övgü sözcüklerinden bir tanesidir)
   ''Elohim'iniz olan Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.'' - Mısır'dan Çıkış 20:7 (Bu aynı zamanda, On emirde yer alan üçüncü emiridir.)
   ''Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz. Elohim'inizin adını aşağılamış olursunuz. Ben Yahve'yim.'' - Levliler 19:12


Kutsal Kitap çevirmenlerinden ve uzmanlardan
   James Moffatt, Moffatt Translation isimli Kutsal Kitap çevirisinin giriş bölümünde (20-21. sf.), eğer orijinal Kutsal Yazıları çalışan öğrenciler için bu çeviriyi hazırlamış olsaydı, Yahve'nin ismini kullanmak konusunda hiç tereddüt yaşamayacağını açıkça söylemektedir.

Goodspeed çevirisinin önsözünde ise şunları bulmaktayız: "İbraniler, tanrılarına Yahve adıyla ve daha kısa bir formu olan Yah diye seslenmekteydiler". Bu kaynak, Yahve'nin kişisel ismi yerine, başka isimlerin kullandığını açıkça itiraf etmektedir.

The Revised Standard Version, Mısır'dan çıkış 3:15 hakkında; ''Büyük harfler ile kullanılan RAB sözcüğü, aslında hayah fiili ile bağlantılı olarak YHVH ismini temsil etmektedir.''

The New Catholic Bible ise, Mısır'dan Çıkış 3:14 için kullandığı dipnotta; ''İsrail'in Tanrısının doğru ve kişisel adı olan Yahve kelimesinin asıl kaynağı görüldüğü üzere ''Ben benim'' sözüdür... Bu isme saygıdan ötürü "Rabbim/Efendim" anlamına gelen "Adonai" terimi kullanılmıştır: Yehova ismi ise, şu anki İbrani metninde yazılan harflerin yanlış okunmasından dolayı ortaya çıkmıştır."

Jewish Encyclopedia isimli Yahudi ansiklopedisinde (Bölüm 7, sayfa 88) şu açıklama yer almaktadır: ''Yehova şeklinde okuyuş yeni bir icattır. Yehova; Papa Leo'nun 10. günah itirafçısının icadıdır. Peter Galatin (De Arcanis Catholic Verities 1518, Folio XLIII), Fagius Drusi'nin karışık şekil (hybrid form) yöntemini izlemiştir.''

A New Standard Bible Dictionary:
"Jehovah... Doğrusu Yahve ..." İbrani dilinin seslendirme ilkelere göre "Jehovah" biçimi imkansızdır. " (çünkü ne orijinal İbranice'de ne de Yunanca'da "J" şeklinde okunabilen bir harf yoktur.)

The Scripture Research Association tarafından basımı gerçekleştirilen the Holy Name Bible da yer alan önsözde şu ifadeler yer bulunmaktadır: ''Çevirmenlerin sıklıkla yaptığı en büyük hata; Yahve'nin açıkça Mısır'dan Çıkış 20:7 ve 23:13'te verdiği emirlerine karşı gelerek, en yüce isim olan Yahve'nin ve Oğlu Yahşua Mesih'in isimlerinin çıkartmaları ve yaşadıkları yerler ile yerel halkların tanrılarının isimlerinin değiştirmeleridir (Mezmurlar 96:5).''
"Yahve ve Yahşua'nın isimlerinin değiştirilmesi, ulusların pagan tanrılarının isimleri karşısında hesap edilmesi güç bir zarar verdi. Bu isimleri kullanan insanlar, bilmeden Yahve'nin tapınma düzenini değiştirdiler ve İsrail'in Güçlü Olan'ının iyi özelliklerini pagan tanrılarına atfetmiş oldular (Hoşea 2:8).''
Yine bu kaynağın 7. sayfasında şunları okumaktayız; ''Onun ismi iki kısımdan oluşmaktadır Yah-Hoşua (Kurtarıcı). Yahve-Kurtarır anlamına gelen Yahşua, böylelikle Matta 1:21'deki mantığı çarpıcı bir şekilde doğrulamış olur."


Yaygın olarak kullanılan dindışı kaynaklardan
Oxford Cyclopedic Concordance isimli yayının 121. sayfasından; ''Yehova, adını Musa'ya Horeb'de bildirmişti... İsmin gerçek telaffuzu muhtmelen Yahve'dir. 16. yüzyıldan önce Yehova adı telaffuz edilmemiştir.

Encyclopedia Britannica (Micropedia, 10. bölüm): ''Rönesans ve Reform dönemleri sonrasında Hristiyan bilginler YHVH için Yehova'yı kullanmış olsalar da, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda Kutsal Kitap uzmanları yine Yahve formunu kullanmaya başladılar. 2. yüzyılda İskenderili Klement gibi Erken Hristiyan yazarlar da Yahve'yi kullanmışlardı, bu nedenle Tetragrammaton'un bu telaffuzu asla kaybolmamıştır. Yunanca yazışmalarda da YHVH'nin Yahve olarak telaffuz edilmesi gerektiği belirtilmiştir."

Webster's New World Dictionary- "Yahve ... Eski Antlaşma'da İbranice isminin bir formu... Tetragrammaton'a bakınız."

'The New American Encyclopedia, Yehova (İngilizce: Jehovah) başlığında şu not yer almaktadır; ''İsrail'in [Güçlü Olan'ının] bir ismi, şimdilerde ise İbranicedeki YHVH'nin yanlış bir teleffuzu olduğu yaygın bir şekilde kabul edilmektedir.''


Ayrıca Kutsal Kitap'tan
"Söylediğim her şeyi yerine getirin. Başka tanrıların adını anmayın, ağzınıza almayın.'' - Mısırdan Çıkış 23:13

''Yeri göğü yaratan Yahve'nin adı yardımcımızdır.'' - Mezmurlar 124:8

''Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, kubbesini yeryüzünde kuran, denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken O'dur; O'nun adı Yahve'dir.'' - Amos 9:6

''Ülker ve Orion yıldızını yaratandır... O'nun adı Yahve'dir.'' - Amos 5:8

''Kralın adı sonsuza dek yaşasın, güneş durdukça adı var olsun...'' - Mezmurlar 72:17

"Yahve'ye şükredin, O'nun adıyla yalvarın. Uluslar arasında yaptıklarını ilan edin, adının yüce olduğunu duyurun.'' - Yeşeya 12:4

''Ben seni kurtaran Yahve'yim; kurtarıcın, Yakup'un Güçlüsü benim." - Yeşeya 49:26

Yuhanna 5:43'te Yahşua dedi ki, ''Ben Babam'ın adında geldim''. Bir aile ismi olarak Yah; Yahve ve Yahşua gibi her iki isimde de bulunmaktadır. İlyas (EliYah) gibi birçok Kutsal Kitap'taki peygamberinin isminin sonunda da kutsal ad olan Yah'ı bulmaktayız; Yeşaya(h), Yeremya(h), Ovadya(h), Zefenya(h), Zekeriya(h) ve diğerleri gibi isimlerin sonundaki "Yah" sesine dikkat ediniz.

''Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, Yahşua'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Yahve'nin yüceltilmesi için İsa Mesih'in Efendi olduğunu açıkça söylesin.''
- Filipililer 2:9-11

''Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir isim yoktur.'' - Elçilerin İşleri 4:12

''Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.'' - Elçilerin İşleri 10:43

''O'nun buyruğu da, Oğlu Yahşua Mesih'in adına inanmamız ve tıpkı Yahşua'nın buyurduğu gibi, birbirimizi sevmemizdir.'' - 1. Yuhanna 3:23

''İsminin yüceliğine ilahiler söyleyin, O'na görkemli övgüler sunun!'' - Mezmurlar 66:2
© 2007, 2020 Yahweh's Assembly in Yahshua
2963 County Road 233, Kingdom City, Missouri 65262
View us online at: www.YAIY.org
Call Toll Free: (877) 642-4101
Main Line : (573) 642-4100