Home | Literature | Foreign Translations | Hmong Literature | Hmong - Love; How it Fulfills the Law
Print this pageYAIYEmail Page to a friend!YAIYDownload Now
 

 

Kev Hlub

Kev Hlub yog qhov uas ua Raws li txoj Kevcai

 

Kev hlub puas tau los hloov Kaum Nqe Kevcai?  Tus Mexiyas puas tau los qhia tias tsis txog peb yuav coj raws li Kaum Nqe Kevcai lawm, tiamsis tsuas yog muaj kev hlub hauv peb lub neej xwb?  Nws puas tau muab Kaum Nqe Kevcai rhuav?  Phau Tshiab hais li cas txog zaj no?

 

Tus uas tuaj ua qhua xav paub hais tias yog ua cas peb tseem yuav qhia ib yam dabtsi txog Kaum Nqe Kevcai thiab.  Nws nug tias, “Nej tsis paub tias tej kevcai twb tag saum tus ntoo khaublig lawm los?  Cov kevcai yog rau cov neeg Yudais xwb, thiab nimno peb nyob hauv txoj kev pub dawb lawm.”

Nws hais ntxiv tias, “Yog nej ntseeg Phau Tshiab, ces nej yuav tsum qhia txog kev hlub, vim tus Cawmseej twb muab kevcai rhuav lawm thiab hais tias peb yuav tsum hlub Leejtxiv thiab peb tej kwvtij zejzog.  Tagnrho tej kevcai thiab cov xibhwb cev lus qhia puavleej nyob hauv ob nqe no.”

Tej zaum koj twb yeej hnov luag hais li no rau koj dua lawm.  Cov neeg uas hais li ntawd ntseeg tias tsis txog lawv yuav coj tej kevcai uas nyob hauv Phau Qub lawm.  Lawv nyiam Phau Tshiab xwb thiab lawv tsuas hais txog txoj kev pub dawb thiab kev hlub uas los ntawm peb tus Cawmseej los.

Kev Hlub lub Ntsiab

Kev hlub yog los ntawm peb Leejtxiv Yahweh uas nyob saum Qaumntuj uas “hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb.  Tus uas ntseeg nws Leej Tub , tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.” (Yauhas 3:16)

            Yauhas qhia tseg tias kev hlub yog los ntawm Yahweh los: “Tus uas tsis muaj kev hlub, tus ntawd yeej tsis paub Yahweh, rau qhov Yahweh yog tus uas muaj kev hlub.”  (1 Yauhas 4:8)

            Muaj ob lo lus Kilis uas luag tau muab txhais ua lo lus hlub hauv Txojlus.  Lo lus phileo txhais hais tias “muaj lub siab nyiam heev.”  Lwm lo lus yog agapao, thiab txhais hais tias “saib muaj nqes heev.” Lo no lub ntsiab yog tshaj li qhov uas muaj lub siab nyiam xwb.  Lo lus agapao yog lo lus uas siv hais txog peb txoj kev hlub uas peb muaj rau Yahweh.

            Cia peb saib cov nqe uas hais txog kev hlub rau Yahweh thiab rau tej kwvtij zejzog kom meej mentsis.  Tus Cawmseej puas tau hais tias yog peb hlub ces peb yuav tsis thas coj kevcai ntxiv lawm?  Kev hlub xwb puas yuav ua tau tej kevcai tiav?  Lossis yog muaj ib lub ntsiab uas coob leej tsis tau pom?  Nimno puas siv Kaum Nqe Kevcai lawm?  Nyeem ntxiv mus.

Hlub Yahweh Kawg Peb lub Siab

Tomqab tus Cawmseej ua rau cov Xadukais ntsiag tas lawm, luag thiaj los sim nws.  Cov Xadukais yog cov uas tsis ntseeg tias neeg yuav sawv tau hauv qhov tuag los thiab tsis ntseeg tias muaj sab ntsujplig.  Ib tug Falixais (Malakaus hais tias yog ib tug uas kaij Txojlus) thiaj nug tias, “Xibhwb, Elohim txoj Kevcai nqe twg yog nqe tseemceeb dua ntais huv tibsi?”  (Mathais 22:36).

            Qhov no yog luag sim seb Nws paub txoj kevcai npaum licas lossis nws totaub licas.  Tej zaum yog vim ib co neeg Yudais suav tias nqe kevcai tseemceeb tshaj plaws yog kevcai tua tsiaj theej txhoj; lwm cov yuav suav tias yog kevcai txiav; lwm cov yuav suav tias yog kevcai ntxuav thiaj huv.

            Lawv tau muab txoj kevcai cais ua loj thiab me.  Txoj kevcai uas lawv hais txog ntawm no yog txoj uas Mauxes sau nyob rau hauv thawj tsib phauv ntawv hauv Txojlus uas luag hu ua Pentateuch.

            Malakaus phau Txoj Moozoo hais tias tus Cawmseej teb lawv raws li phau Kevcai 6:4-5, “Cov neeg Yixalayees, nej ua tib zoo mloog!  Yahweh uas yog peb tus Elohim, nws tib leeg xwb thiaj yog Yahweh.  Nej yuav tsum hlub Yahweh uas yog nej tus Elohim kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg nej lub dag lub zog.”  Malakaus 12:29-30

Thawj Nqe thiab Nqe Tseemceeb Dua Ntais

Peb yuav tau hlub Yahweh kawg peb lub siab thiab tshaj txhua yam huvsi.  Peb yuav coj tsis tau Nws tej Kevcai yog peb tsis paub tias Nws yog tus dawbhuv thiab zoo kawgnkaus, thiab yog tus uas muaj cai qhia peb.  Peb yuav tau nyoo nws thiab ua raws li nws lub siab nyiam, thiab hlub Nws tej kevcai uas ncajncees tshaj li tej tswvyim uas peb xav tau peb xwb. 

Tus Cawmseej tau hais tias, “Nqe no thiaj yog nqe uas tseem ceeb dua ntais.”  Nws yog thawj nqe thiab nqe tseemceeb dua ntais; tsis yog raws li sijhawm tiamsis raws li qhov uas tseem ceeb; nws yog lwm cov nqe lub hauv paus.  Peb yuav tau txos hwjchim thiab fwm Yahweh kawg nkaus ua ntej peb thiaj yuav ua tau raws li Nws hais.

Yog tias peb txoj kev hlub uas peb muaj rau Yahweh thwj lawm, ces peb thiaj yuav txawj hlub tej uas Nws tsim thiab.  Peb yuav tsum xub totaub tias Yahweh muaj hwjchim heev, peb thiaj fwm nws, fwm nws lub tswvyim, fwm nws lub hom phiaj, thiab fwm tej uas nws tsim.

Yog tias peb hlub Yahweh, peb yuav fwm thiab ua raws li thawj tsib nqes hauv kaum nqe kevcai, uas hais txog seb yuav nrog Yahweh sib raug zoo licas.  “Qhov uas peb hlub Yahweh yog peb ua raws li tej lus uas Yahweh hais.  Thiab Yahweh tej lus peb yeej coj tsis nyuaj li.”  (1 Yauhas 5:3).  Yahshua tus kheej hais tias, “Yog nej hlub kuv, nej yeej yuav ua raws li kuv tej lus samhwm.”  (Yauhas 14:15)

Kevcai hais txog Kwvtij Zejzog

Yahshua hais ntxiv tias, “Hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev.  Mauxes txoj Kevcai thiab cov cev Yahweh tej lus qhia puavleej nyob tagnrho hauv ob nqe no.”  (Mathais 22:40)

            Nqe ob no tseemceeb li nqe ib thiab.  Tus Cawmseej tsis tau qhia txoj kevcai tshiab, rau qhov yeej muaj txoj kevcai no hauv Phau Qub lawm:

            “Tsis txhob ua phem pauj rau ib leeg tus twg lossis pheej ntxub nws, tiamsis yuav tsum hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev.  Kuv yog Yahweh.”  ( Levis Kevcai 19:18)

            Lub tswvyim no yog hais txog kev uas nrog kwvtij zejzog sib raug zoo raws li tsib nqes tomqab hauv Kaum Nqe Kevcai.

            Ib qho tseemceeb yog qhov uas Kaum Nqe Kevcai yog qhov tuav tagnrho Yahweh tej kevcai huvsi.  Kaum Nqe Kevcai no muab faib ua ob pawg; thawj tsib nqes yog hais txog Yahweh; tsib nqe tomqab hais txog kwvtij zejzog.  Nws muab Kaum Nqe Kevcai rau peb, ib nqe rau peb ib tug ntiv tes.

Kaum tus Ntiv Tes, Kaum Nqes Kevcai

Cia peb mus saib Kaum Nqe Kevcai raws li nyob rau hauv Kevcai 5:6-16:

I.                   Kuv yog Yahweh uas yog nej tus Elohim, tus uas coj nej tawm nram tebchaws Iziv uas nej ua luag qhev los.  Tsis txhob pe lwm tus elohim, tiamsis pe kuv tib leeg xwb.

II.                Tsis txhob puab mlom uas zoo li tej uas nyob saum nruab ntug lossis tej uas nyob hauv ntiajteb no lossis hauv tivtxwv rau nej pe.  Tsis txhob pe ib tug mlom twg li, rau qhov kuv yog Yahweh uas yog nej tus Elohim, kuv khib nej heev.  Kuv yog Yahweh uas rau txim rau cov uas ntxub kuv thiab lawv cov xeebntxwv mus txog peb thiab plaub tiam neeg.  Tiamsis kuv hlub cov uas muab siab npuab kuv thiab coj raws li kuv tej kevcai, ib tiam dhau ib tiam mus txog ntau txhiab tiam neeg.

III.             Tsis txhob muab kuv lub npe mus hais ua dog ua dig, rau qhov kuv yog Yahweh uas yog nej tus Elohim, kuv yuav rau txim rau cov neeg uas muab kuv lub npe mus hais ua dog ua dig.

IV.              Nco ntsoov hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb raws li Yahweh uas yog nej tus Elohim hais rau nej lawm.  Nej ua nej tej haujlwm rau hnub, tiamsis hnub xya yog hnub so thiab pehawm Elohim.  Hnub ntawd tsis pub leejtwg ua haujlwm li, tsis hais nej, nej tej tub tej ntxhais, tej tubqhe, tej tsiaj txhu lossis lwm haivneeg uas nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws, sawvdaws yuav tsum so huv tibsi.  Kom nej cov tubqhe tau so ib yam li nej.  Nco ntsoov thaum nej ua luag qhev nyob nram tebchaws Iziv, Yahweh uas yog nej tus Elohim lub hwjchim pab nej dim.  Twb yog li ntawd, kuv thiaj kom nej fwm hnub Xanpataus.

V.                 Yuav tsum hwm nej niam nej txiv, raws li Yahweh uas yog nej tus Elohim hais rau nej lawm, nej thiaj yuav noj qab nyob zoo thiab muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws uas kuv muab rau nej.  GNB

Sab Tes Laug ua Dejnum rau Yahweh

Tsib nqe kevcai no yog rau sab tes laug, rau qhov peb tiam peb Leejtxiv Yahweh raws li tsib nqe no, thiab sab tes xis yog sab uas muaj cov nqe uas peb yuav siv tiam kwvtij zejzog.

            Nco ntsoov tias nyob rau Tes Haujlwm 7:56 thaum luag tseem tabtom muab pobzeb ntaus Xatefanaus, nws ntsia saum ntuj thiab pom Yahweh lub tshwjchim thiab Yahshua sawv ntawm Nws sab xis.  Yog li ntawd Yahshua sab tes laug yog cev rau Yahweh uas yog Leejtxiv, thiab Nws sab tes xis yog cev rau Nws cov tubtxib.  Kaulauxais 3:16 kuj qhia ntxiv tias tus Cawmseej zaum ntawm Yahweh sab xis.  Yahshua muab sab tes xis cev pab peb ib yam li Leejtxiv muab sab tes xis cev pab Yahshua.  Ib yam uas tseemceeb heev yog qhov uas Yahweh siv Nws sab tes xis ua haujlwm kom tiav raws li nws siab nyiam.

 

Sab Tes Xis rau Kwvtij Zejzog

Nyob rau sab tes xis, uas peb yuav siv cev mus rau kwvtij zejzog, muaj tsib nqe kevcai thiab raws li Kevcai 5:17-21:

VI.              Tsis txhob tua neeg.

VII.           Tsis txhob deev luag pojniam luag txiv.

VIII.        Tsis txhob ua tubsab.

IX.              Tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb ntxo kwvtij zejzog.

X.                 Tsis txhob ntshaw luag pojniam; tsis txhob ntshaw luag tej vajtse, luag tej liaj tej teb, luag tej tubqhe, luag tej nyuj, luag tej neesluav lossis tej uas yog luag tug.

Tsib nqe tom qab no yog hais txog kev sib raug zoo nrog tibneeg uas nrog peb nyob uake hauv ntiajteb.

Paulus hais txog qhov no hauv Kalatias 2:9, “Yakaunpaus, Petus, thiab Yauhas uas sawvdaws hu ua cov thawjcoj, lawv puavleej paub hais tias Yahweh twb muab txoj haujlwm ntawd rau kuv ua lawm;  lawv thiaj tuav kuv thiab Npananpas sab tes xis, peb txhua tus thiaj pom zoo hais tias cia Npananpas wb mus qhia lwm haivneeg thiab cia lawv qhia cov Yudais.”  (GNB)

Nqe Kevcai Tsib

Nqe kevcai tsib yog nqe kevcai tseemceeb uas yeej hais txog peb niam peb txiv uas yug peb thiab.  Peb yuav tau fwm thiab saib taus tus uas tau yug thiab tu peb loj hlob.  Dhau ntawd mus, tej menyuam uas hnub nyoog tseem yau yuav tau kawm kom paub mloog niam mloog txiv lus rau qhov niam txiv tsuas xav kom menyuam tau lub neej zoo xwb.

            Tiamsis ntawm sab ntsujplig, nqe tsib no yog nrog sab tes laug thiab hais txog kev nrog Yahweh sib raug zoo.  Txojlus qhia rau peb tias peb muaj Leejtxiv thiab Leejniam ntawm sab ntsujplig.

Peb Leejtxiv, ‘Leejniam’ ntawm sab Ntsujplig

Yahshua qhia rau peb kom peb thwm hais tias Yahweh yog peb Leejtxiv saum Qaumntuj ntawm Mathais 6:9, “Peb Leejtxiv tus uas nyob saum Qaumntuj.”  Paulus hu nws tias, “Anpas, kuv Txiv,”  Loos 8:15, Kalatias 4:6.  Yahweh yeej yog peb Leejtxiv ntawm sab ntsujplig.  Nws yog tus uas teeb tau tagnrho lub qabntuj thiab txhua yam uas muaj sia nyob yog los ntawm Nws.

            Lub nroog Yeluxalees uas nyob hauv Yudais tebchaws, Palexatees, yog qhov chaw uas sawvdaws ib txwm suav tias yog qhov chaw pehawm Yahweh.  Yahweh xaiv Yeluxalees, uas yog qhov chaw uas Xalumoos tsa lub tuamtsev.  Nco ntsoov tias Yahshua hais rau tus pojniam ntawm lub qhovtshij tias yuav muaj lub sijhawm uas neeg yuav tsis pehawm saum lub roob Nkelixees lossis hauv Yeluxalees.  Nws hais tias Yahweh yog ntsujplig thiab cov uas pehawm yuav tsum pehawm ntawm sab ntsujplig thiab qhov tseeb.

            Yeluxalees ntawm sab ntsujplig (uas yog cov ntseeg, Pawg Ntseeg tseeb) yog tus pojniam-peb “leejniam.”  Paulus hais txog qhov no hauv Kalatias 4:26, “Tiamsis lub nroog Yeluxalees uas nyob saum ntuj, nws tsis ua qhev, nws yog peb niam.”  Lub nroog Yeluxalees saum Qaumntuj no yog lub uas phau Hinplus 12:22 hais tias yog, “Elohim tus uas muaj sia nyob lub nroog.”  Tus pojniam hauv Tshwmsim tshooj 12 yog cov xeebntxwv leejniam thiab cov xeebntxwv yog cov uas ua raws li Yahweh txoj Kevcai.

            Lub nroog no yog tib lub nroog uas thaum ub Anplahas nrhiav thaum nws tseem ncig hauv ntiajteb no.  Yahweh yog tus uas muab qauv thiab ua lub nroog ntawd.  Hauv phau King James Bible, tus “leejniam” yog lub “tshawj,” tiamsis qhov uas thwj dua yog “cov uas raug xaiv,” lub cev ntawm sab ntsujplig, Pawg Ntseeg. 

            Yog li ntawd, peb paub txog peb Leejtxiv saum Qaumntuj yog los ntawm Nws Txojlus, thiab nrog Pawg Ntseeg koom ua ibke.  Peb loj hlob yog los ntawm kev koom tes nrog lwm tus, Efexaus 4:8-12.

            Txojlus yeej qhia meej tias cov uas fwm niam fwm txiv yuav tau ua neej nyob ntev hauv lub ntiajteb.  Yog li cov uas fwm Leejtxiv saum Qaumntuj tseem yuav tau koobhmoov ntau tshaj ntawd hov ntau thiab?  Nov yog peb Leejtxiv thiab peb leejniam ntawm sab ntsujplig!  Tej lus cog tseg rau cov uas mloog peb Leejtxiv lus yog txosia ntev ibtxhis.

Yahshua muab Tswvyim rau Neeg

 Paulus qhia tias Pawg Ntseeg muaj cov uas yuav coj ke kom cov ntseeg paub ua Yahweh tes haujlwm; cov ntseeg uas yog Yahshua Mexiyas lub cev thiaj li yuav txawj loj hlob zuj zus mus txog thaum peb sawdaws ua tau ib lub siab, ntseeg ib yam nkaus, paub tseeb Yahweh tus Tub, thiab ua tau lub neej zoo ib yam li Yahshua Mexiyas.”  Efexaus 4:12-13, GNB.

            Kev hlub yeej yog qhov uas ua raws li txoj kevcai.  Txoj kev hlub Yahweh yog qhov uas yuav cia Nws tus Ntsujplig niaj hnub coj thiab kav peb.  Yog peb hlub Nws tiag, peb yuav fwm Nws Txojlus thiab suav tias qhov uas Nws Leejtub tuag txhiv peb yog ib yam uas muaj nqes heev.

            Peb yuav tau ua lub neej dawb huv peb lub cev thiaj yuav tsis qias.  Peb lub cev yog Yahweh tus Ntsujplig qhov chaw nyob:  “Nej yeej paub hais tias nej lub cev yog Yahweh lub tuamtsev, thiab Yahweh tus Ntsujplig nyob hauv nej lub siab?”  (1 Kauleethaus 3:16)

            Ib sab tes muaj tsib Nqe Kevcai yog qhov uas yuav ua rau peb nco txhua txhia hnub, thaum peb tseem tabtom taug kev mus rau Yahweh lub Tebchaws.

Coj Kevcai Thiaj Yog Hlub Tiag

Yahshua hais tias, “Yog nej hlub kuv, nej yeej yuav ua raws li kuv tej lus samhwm.”  Yauhas 14:15.  Kev hlub Yahweh yuav ua rau peb hlub kwvtij zejzog; yuav paub tswj lub siab; txawj ua zoo rau txhua tus, thiab cov ntseeg heev dua, Kalatias 6:10.

            Paulus hais meej heev:  Nej tsis txhob tshuav leejtwg nqi, tib qho uas nej tshuav luag nqis ces yog ib leeg yuav tsum hlub ib leeg; tus uas hlub lwm tus thiaj yog nws ua raws li txoj kevcai qhia.  Txoj kevcai qhia hais tias, ‘Nej tsis txhob deev luag pojniam luag txiv; nej tsis txhob tua neeg; nej tsis txhob ua tubsab; nej tsis txhob ntshaw luag tug’; thiab muaj dua lwm nqe kevcai uas muab sau zog ua ib nqe hais li no tias, ‘Hlub nej tej kwvtij zej zog ib yam li nej hlub nej lub cev.’  Yog nej hlub kwvtij zej zog, nej yeej tsis ua phem rau leejtwg; yog nej hlub lawv thiaj yog nej ua raws li txoj kevcai qhia.”  Loos 13:8-10.  Ntawm no Paulus hais txog cov Kevcai uas nyob ntawm sab tes xis.

            Yahshua hais meej heev, hais txog Nws Txiv cov Kevcai, “Nej tsis txhob xav hais tias yog kuv los rhuav Mauxes txoj Kevcai thiab tej lus uas cov cev Yahweh lus tau qhia tseg lawm.  Tsis yog kuv los rhuav tej lus ntawd, tiamsis yog kuv los ua kom tej lus ntawd tiav.”  Mathais 5:17.  Tus Cawmseej los ua kom tiav raws li txoj Kevcai lub ntsiab.  Qhov Nws ua yog ua qauv rau peb kawm.  Nws qhia Nws txoj kev hlub rau Leejtxiv yog los ntawm qhov uas Nws mloog lus, thiab peb yuav tau taug Nws tus hneev taw.  Vim hais tias lub ntuj thiab lub ntiajteb tseem muaj nyob, peb paub hais tias Nws tej kevcai haj tseem nyob thiab.  Yahshua hais ntxiv nyob rau nqe tom ntej:  “Kuv qhia rau nej hais tias, yog lub ntuj thiab lub ntiajteb tseem muaj nyob, ces txoj Kevcai ntawd yuav tsis muaj ib los poob mus txog thaum txhua yam tiav lawm.”  (Mathais 5:18).

            Tes Haujlwm 5:32 hais tias cov uas mloog Yahweh lus (hlub Nws), thiaj tau Yahweh tus Ntsujplig Dawbhuv.  Yauhas hais ntxiv txog qhov no nyob rau 1 Yauhas 3:23-24:  “Nws qhia rau peb hais tias kom peb ntseeg Nws tus Tub Yahshua Mexiyas thiab kom peb ib tug hlub ib tug raws li tej lus uas Yahshua Mexiyas twb qhia rau peb lawm.  Tus uas ua raws li Yahweh tej lus, tus ntawd yeej nrog Yahweh sib rau zoo, thiab Yahweh nrog tus ntawd sib raug zoo.  Rau qhov tus Ntsujplig uas Yahweh pub rau peb twb qhia li ntawd rau peb paub hais tias Yahweh nrog peb sib raug zoo lawm.”

            Yahshua cog lus tias cov uas mloog lus yuav tau tus Ntsujplig hauv Yauhas 14:15-16:  “Yog nej hlub kuv, nej yeej yuav ua raws li kuv tej lus samfwm.  Kuv yuav thov Leej Txiv, thiab nws yuav txib dua ib tug Pab los, tus ntawd yuav nrog nej nyob mus ibtxhis.”

            Thawj yam uas Yahweh tus Ntsujplig yuav ua rau neeg muaj yog KEV HLUB!  “Tiamsis tus Ntsujplig yuav ua rau neeg muaj lub siab sib hlub, zoo siab, nyob kaj siab lug, ua siab ntev, muaj lub siab dawb siab zoo, zoo siab hlo pab lwm tus, ua siab ncaj, tsis khavtheeb thiab paub tswj yus lub siab.  Yeej tsis muaj ib txoj kevcai yuav txwv tej no hlo li.”  (Kalatias 5:22-23)  Tus neeg uas hloov siab hloov ntsws lawm thiab ua raws li tej uas nqe lus no hais tsis yog ua txhaum kevcai;  nws muaj tus Ntsujplig Dawbhuv nyob hauv nws!

            Peb qhia peb txoj kev hlub rau Yahweh raws li peb coj tagnrho Nws Kaum Nqe Kevcai.  Thaum peb coj cov kevcai lawm thiaj yog peb mloog Nws lus thiab tiam kwvtij zejzog.  Qhov no yog qhov uas ua txoj kevcai tiav.

 

 

© 2007 Yahweh’s Assembly in Yahshua

2963 County Road 233, Kingdom City , Missouri   65262

View us online at: www.YAIY.org

Call Toll Free:  (877) 642-4101

Main Line :  (573) 642-4100

 

 

 
Email This Page
Your Name
Your Email
Friend's Name
Friend's Email
Your Message
YAIYYAIYYAIY
Home | Newsletter | Literature | Sabbath Services | Links | Contact | Search

Copyright © 2007-2009 Yahweh's Assembly in Yahshua
All Rights Reserved